אלה   שבועה

(ראה גם: שבועה)

תלמוד בבלי:

...היכי דמי שבועה שיש עמה אלה, אמר רב עמרם אמר רב משביעני עליך שלא נטמאת, שאם נטמאת יבואו ביך. אמר רבא אלה לחודה קיימא ושבועה לחודה קיימא אלא אמר רבא משביעני עליך שאם נטמאת יבואו ביך, אמר רב אשי אלה איכא שבועה ליכא, אלא אמר רב אשי משביעני עליך שלא נטמאת, ואם נטמאת יבואו ביך. (סוטה יח א)

תרגום יונתן:

אלה - אומאה דלוט (שבועת קללה). (ויקרא ה א)

רש"י:

בשבועת האלה - שבועה של קללה. לאלה - שיהיו הכל מקללים בך. (במדבר ה כא)

אבן עזרא:

אלה - הוא החרם... (ויקרא ה א)

מאלתי - לא אמר משבועתי, כי פחד מאדונו ומאלתו. (בראשית כד מא)

בספר - שהיה להם ספר ידוע באלות. (במדבר ה' כג)

משנה תורה:

וכן אלה וארור הרי הן שבועה, והוא שיזכיר שם מן השמות או כינוי מן הכינויים. כיצד, כגון שאמר באלה או ארור לה'... (שבועות פרק ב ב)

אמר אלה או ארור ולא הזכיר שם ולא כינוי הרי זה אסור בדבר שנשבע עליו, אבל אינו לוקה ולא מביא קרבן... (שם שם ד)

הכתב והקבלה:

ארור - הוא המפרש עיקר הקללה והשם המקולל, ואלה הוא המקלל סתם כל מי שעושה כך או מקלל בתנאי. (בראשית ג יד)

העמק דבר:

מאלתי - אלה היא בכלל שבועה, והודיעו אברהם שאם יעבר עליה יענש גם בעולם הזה כמשמעות קללה. (בראשית כד מא)