אלון

(ראה גם: אלוני)

תרגום יונתן:

אלון מורה - מישר דהוה מיירי. (בראשית יב ו)

תרגום אונקלוס:

אלון מורה - מישר מורה. (שם)

תחת האלון - בשפולי מישרא. (בראשית לה ח)

רש"י:

תחת האלון - בשפולי מישרא, שהיה מישור למעלה בשיפוע ההר, והקבורה למטה. ומישור של בית אל קורין לו אלון. ואגדה, נתבשר שם באבל שני, שהוגד לו על אמו שמתה, ואלון בלשון יוני אבל... (שם)

אבן עזרא:

אלון מורה - כמו אלה, והם עצים. ויש אומרים שדה, כמו איל פארן... (שם יב ו)

רמב"ן:

...ואלון מורה זהו במקום שכם, ונקרא גם כן אלוני מורה, אבל אלוני ממרא הוא מקום אשר הוא בארץ חברון, רחוק מן הירדן, ודע כי בכל מקום שיאמר הכתוב אלוני ממרא, שם ממרא הוא איש אמורי שהמקום ההוא שלו, ואלוני מורה נקרא המקום על שם איש שמו מורה... ובבראשית רבה, על דעתיה דר' יהודה המקום שמו ממרא, ועל דעתיה דר' נחמיה האיש שמו ממרא. (שם)

איל פארן - רש"י, ואילו היה כן היה אונקלוס מתרגם בשמם, אילא דפארן, דממרא, כמנהגו בשמות... אבל איל פארן מקום אילים, ואלוני מקום אילונים, וכן "כאלה וכאלון", והנהוג בהם להיות נטועים במישור לפני המדינות להיות לעיר כמו מגרש, והתרגום הירושלמי אמר באיל פארן ואילוני ממרא מישרא... והנה כולם שמות תאר, אבל ככר הירדן לשון מישור ממש... (שם יד י)

רש"ר הירש:

אלון - אלון הוא אילן או חורש, או לדעת אונקלוס מישור, מושג היסוד הוא "איל", הכח להתפתח ולהתקדם, כך כינויי עצים ממושג יסודי זה, ויתכן גם לומר על מישור המשתרע למרחוק. (שם)