אלוני

תלמוד בבלי:

עד אלון מורה, מה אלון מורה האמור להלן שכם אף כאן שכם. (סוטה לג ב)

תרגום יונתן:

באלוני ממרא - בחיזוי ממרא. (בראשית יח א)

תרגום אונקלוס:

באילוני ממרא - במישרי ממרא. (שם)

הכתב והקבלה:

באלוני ממרא - נראה שהוא מישור הראוי לזריעה וכו' ולא מישור סתם, והמלה מורה על הכח להצמיח, וזה שאמר במדרש רבה על "אילה שלוחה", בקעת גינוסר הממהרת לבשל פירותיה... (שם)