אליאב

(ראה גם: דוד)

ויהי בבואם וירא את אליאב, ויאמר אך נגד ה' משיחו. ויאמר ה' אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב. (שמואל א טז ו)

וישמע אליאב אחיו הגדול בדברו אל האנשים, ויחר אף אליאב בדוד ויאמר למה זה ירדת ועל מי נטשת מעט הצאן ההנה במדבר אני ידעתי את זדנך ואת רוע לבבך כי למען ראות המלחמה ירדת. (שם יז כח)

תלמוד בבלי:

אמר רבי מני בר פטיש כל שכועס אפילו פוסקין עליו גדולה מן השמים מורידין אותו, מנלן, מאליאב, שנאמר ויחר אף אליאב בדוד, ויאמר למה זה ירדת ועל מי נטשת מעט הצאן ההנה במדבר... וכי אזל שמואל לממשחינהו, בכלהו כתיב לא בזה בחר ה', ובאליאב כתיב ויאמר ה' אל שמואל אל תביט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו, מכלל דהוה רחים ליה עד האידנא. (פסחים סו ב)

מדרש שמואל:

ויאמר ה' אל שמואל אל תבט אל מראהו וגו', למה שהיה קפדן. (פרשה יט)

ילקוט שמעוני:

ויהי בבואם וירא את אליאב ויאמר אך נגד ה' משיחו, אמר זה ראוי למלכות, אפשר שמואל שנכתב עליו כי נאמן שמואל לנביא לה' היה טועה, א"ר יצחק שמואל לא טעה, אלא שראה ולא כיון אם מבתו אם ממנו המלכות, שנאמר ויקח לו רחבעם את אביחיל בת אליאב בן ישי, לכן אמר אך נגד ה' משיחו, נטל קרן השמן ובא לצוק על ראשו וברח השמן לאחריו... (שמואל א טז קכד)

רד"ק:

אך נגד ה' - שהיה יפה וגבוה, וחשב שה' יבחר למלכות ביפה קומה וצורה, כדי שיהיה מוראו על העם. ויש מפרשים שכאשר ראה את אליאב שלא היה יפה כשאול, בקש אך נגד ה' משיחו, שלא יחליף את שאול באחר. (שמואל א טז ו')

ויחר אף אליאב - הבין שרצון דוד להלחם עם הפלשתי, והיה רחוק בעיניו שינצל. (שם יז כח)