אליה

(ראה גם: חלב, כבש, קרבן)

ספרא:

אליה, יכול יקיים בה מצות אליה, תלמוד לומר תמימה, אי תמימה יכול יטלנה עם השדרה, תלמוד לומר לעומת העצה, אי לעומת העצה יכול לא יכנס לפנים מן העצה, תלמוד לומר יסירנה, יכנס לפנים מן העצה. (ויקרא פרק יט)

אבן עזרא:

עז - לא הזכיר אליה בשור ועז, כי היא קטנה. (ויקרא ג יב)

רמב"ן:

ואסר כל חלב אף על פי שאינו קרב, כגון חלב שעל הטחול, ושאינו חלב אף על פי שקרב מותר, כגון הכליות, היותרת והאליה, וכשאמר האליה תמימה - מרבה החלב הסמוך לה, שבין הפקיקלות... והוצרכתי להאריך לסתום פי צדוקים ימ"ש... והגאון רב סעדיה בדה להם שרוצה לומר חלבו והאליה, וכן בר' אברהם, ואינו... (שם ט)

רבינו בחיי:

...וכאן כוונתו שיסיר האליה שאין בה חלב עם החלב הפנימי שהיא מחוברת בו, וכן פירש רב סעדיה גאון, חלבו והאליה. (שם)

אור החיים:

...ובבקר אינו נקרא אליה כלל. (שם יב)

מלבי"ם:

חלבו האליה - האליה אינה חלב כי אם שומן, ונקראת חלב לענין מעילה והקרבה... (שם ט)

העמק דבר:

ומה שכתב חלבו האליה, רוצה לומר התלויה בקצה האליה, ולא החלב העליון המחובר אליה, והאליה קרבה משום חלבה שתהא שלמה, ומה שמותרת באכילה, כחז"ל, שאין אסור אלא הקרב בשור וכבש ועז. (שם)