אליו

(ראה גם: אל, לו)

דרשות הר"ן:

דעת רז"ל, כי כאשר ידובר אל אחד ולא ישמע זולתו ישתמש בלשון אליו... לאות וא"ו יש ב' מיני נחים, נח נראה ונח נסתר, הנח הנסתר בוא"ו של לו, והנח הנראה בוא"ו של אליו, וא"ו לו מייחדת הדבר בדרך נעלם ונסתר, ווא"ו של אליו יחוד יותר, ולכן דרשו רז"ל, שאילו נאמר לו, לא היה מורה על יחוד שלם, והיה אפשר שיהיו ישראל שומעים... (דרוש יב)