אלישבע

(ראה גם: אהרן, נחשון)

ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאשה, ותלד לו את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר. (שמות ו כג)

זהר:

רבי אלעזר פתח, ויקח אהרן את אלישבע וגו', הכל היה כמו שצריך, הכל כעין של מעלה, תא חזי, ראויה היתה בת שבע (שהיא המלכות) לדוד מיום שנברא העולם, ראויה היתה אלישבע (שהיא המלכות) לאהרן מיום שנברא העולם... אבל שם הוא לדין כאן הוא לרחמים, כשנתחברה בדוד היא (בבחינת) דין, לעשות מלחמות ולשפוך דם, כאן באהרן היא לשלום, לשמחה, להארת פנים להתברך (ממנו), על כן נקראת שם בת שבע, וכאן אלישבע, אלישבע נתחברה בחסד, (כי היא אותיות אלי שבע, וא-ל הוא חסד)... (שמיני נו)

תלמוד בבלי:

ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות וגו', רב ושמואל, חד אמר אשה ובתה, וחד אמר כלה וחמותה, מאן דאמר אשה ובתה יוכבד ומרים, ומאן דאמר כלה וחמותה יוכבד ואלישבע. (סוטה יא ב)

מיתיבי, חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל, יבמה מלך, אישה כהן גדול, בנה סגן, בן בנה משוח מלחמה, ואחיה נשיא שבט, ואבילה על שני בניה. (זבחים קב א)

מדרש רבה:

אלישבע בת עמינדב לא שמחה בעולם, שראתה ה' כתרים ביום אחד, יבמה מלך, אחיה נשיא, בעלה כהן גדול, שני בניה ב' סגני כהונה, פנחס בן בנה משוח מלחמה, כיון שנכנסו בניה להקריב ונשרפו נהפכה שמחתה לאבל, הדא הוא דכתיב אחרי מות שני בני אהרן. (ויקרא כ ב)

דבר אחר לשחוק אמרתי מהולל, מה מעורבב השחוק ששחקה מדת הדין על אלישבע בת עמינדב, ראתה ד' שמחות ביום אחד, משה יבמה מלך, נחשון אחיה נשיא ראש כל הנשיאים, אהרן בעלה כהן מלובש אבני אפוד, שני בניה סגני כהונה, וכיון שנכנסו להקטיר שלא ברשות נשרפו ונהפכה שמחתה לאבל, הוי אומר ולשמחה מה זו עושה, שנאמר אחרי מות שני בני אהרן. (קהלת ב ב)

רבינו בחיי:

ובמדרש, זה שאמר להוללים אל תהולו (תהלים ע"ה), רוצה לומר שאין השמחה מתנה לאדם בעולם הזה, לא כל מי ששמח היום שמח למחר, תדע לך... אלישבע בת עמינדב אין לך איש ואשה בעולם שראתה שמחות גדולות כאלו, בעלה כהן גדול, אחי בעלה מלך ונביא, שני בניה סגני כהונה, אחיה ראש כל נשיאי ישראל, ונכנסו בניה להקריב קרבן ויצאו שרופים. (ויקרא ט א, כד הקמח שמחה)