אלישמע בן פיכאי

תלמוד בבלי

צווחה שלישית שאו שערים ראשיכם ויכנס אלישמע בן פיכאי תלמידו של פנחס וישמש בכהונה גדולה. (כריתות כח ב)