אלכסנדריא

תלמוד בבלי:

תניא רבי יהודה אומר מי לא ראה דיופלוסטון של אלכסנדריא לא ראה בכבודן של ישראל, אמרו כמין בסילקי גדולה היתה, סטיו לפנים מסטיו, פעמים שהיו בה כפלים כיוצאי מצרים, והיו בה ע"א קתדראות של זהב כנגד ע"א של סנהדרי גדולה, כל אחת ואחת אינה פחותה מעשרים ואחד רבוא ככרי זהב, ובימה של עץ באמצעיתה, וחזן הכנסת עומד עליה והסודרין בידו, וכיון שהגיע לענות אמן הלה מניף בסודר וכל העם עונין אמן, ולא היו יושבין מעורבין, אלא זהבין בפני עצמן, וכספין בפני עצמן ונפחין בפני עצמן וטרסיין בפני עצמן וגרדיים בפני עצמן, וכשעני נכנס שם היה מכיר בעלי אומנותו ונפנה לשם, ומשם פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו. אמר אביי וכולהו קטלינהו אלכסנדרוס מוקדון, מאי טעמא איענשו, משום דעברי אהאי קרא לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, ואינהו הדור אתו. כי אתא אשכחינהו דהוו קרו בסיפרא ישא ה' עליך גוי מרחוק, אמר מכדי ההוא גברא בעי למיתי ספינתא בעשרה יומי דליה זיקא ואתי ספינתא בחמשה יומי, נפל עלייהו וקטלינהו. (סוכה נא ב)

דתניא רבי אליעזר אומר סריס חמה חולץ וחולצין לאשתו שכן במינן מתרפאין באלכסנדריא של מצרים. (יבמות פ א)

תא שמע חזקה לכהונה נשיאות כפים וחילוק גרנות בארץ ישראל, ובסוריא ובכל מקום ששלוחי ראש חודש מגיעין נשיאות כפים ראיה אבל לא חילוק גרנות, ובבל כסוריא, רבן שמעון בן גמליאל אומר אף אלכסנדריא של מצרים בראשונה מפני שבית דין קבועין שם. (כתובות כה א)

הקול זה אדריינוס קיסר שהרג באלכסנדריא של מצרים ששים רבוא על ששים רבוא כפלים כיוצאי מצרים. (גיטין נז ב)

דתניא אנשי אלכסנדריא היו מקדשין את נשותיהם, ובשעת כניסתן לחופה באין אחרים וחוטפים אותם מהם, ובקשו חכמים לעשות בניהם ממזרים, אמר להן הלל הזקן הביאו לי כתובת אמכם, הביאו לו כתובת אמן, ומצא שכתוב בהן לכשתכנסי לחופה הוי לי לאינתו, ולא עשו בניהם ממזרים. (בבא מציעא קד א)

...שאמר תודוס הרופא אין פרה וחזירה יוצאת מאלכסנדריא של מצרים אלא אם כן חותכין האם שלה כדי שלא תלד. (סנהדרין לג א)

...אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן לא בבליים הם אלא אלכסנדריים הם, ומתוך ששונאין את בבליים קורין אותם על שם בבליים. (מנחות ק א)

...הלך (חוניו) לאלכסנדריא של מצרים ובנה שם מזבח והעלה עליו לשם שמים, שנאמר ביום ההוא יהיה מזבח לה' בתוך ארץ מצרים ומצבה אצל גבולה לה'. וכששמעו חכמים בדבר אמרו, ומה זה שברח ממנה (מהגדולה) כך, המבקש לירד לה על אחת כמה וכמה... אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לאביי, ר' מאיר האי קרא דרבי יהודה מאי עביד ליה, לכדתניא, לאחר מפלתו של סנחריב יצא חזקיה ומצא בני מלכים שהיו יושבין בקרונות של זהב, הדירן שלא לעבוד עבודת כוכבים, שנאמר ביום ההוא יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת כנען ונשבעות לה' צב-אות, הלכו לאלכסנדריא של מצרים ובנו מזבח והעלו עליו לשם שמים, שנאמר ביום ההוא יהיה מזבח לה' בתוך ארץ מצרים, עיר ההרס יאמר לאחת... (מנחות קט ב)

צלצול היה במקדש, של נחושת היה והיה קולו ערב, ונפגם ושלחו חכמים והביאו אומנין מאלכסנדריא של מצרים ותקנוהו, ולא היה קולו ערב... מכתשת היתה במקדש, של נחושת היתה ומימות משה היתה, והיתה מפטמת את הבשמים, נתפגמה והביאו אומנין מאלכסנדריא של מצרים ותיקנוה ולא היתה מפטמת כמו שהיתה... (ערכין י ב)

תנו רבנן שנים עשר דברים שאלו אנשי אלכסנדריא את רבי יהושע בן חנניא, ג' דברי חכמה, ג' דברי הגדה, ג' דברי בורות, ג' דברי דרך ארץ. ג' דברי חכמה, הזב והזבה והנדה והיולדת והמצורע שמתו עד מתי מטמאין במשא, אמר להן עד שימוק הבשר... (נדה סט ב, וראה שם עוד)

 

תלמוד ירושלמי:

מפני מה לא גזרו על הבקייה (מן ירק שפטור ממעשרות), במנעליהן יצאת עמהן מאלכסנדריא (שכיחא והפקר הויא)... (חלה כז ב)

תני א"ר יודה כל שלא ראה דיפלי איסטבא של אלכסנדריאה לא ראה כבוד ישראל מימיו, כמין בסילקי גדולה היה ואסטיו לפנים מסטיו היתה, פעמים היו בה כפלים כיוצאי מצרים, ושבעים קתידראות של זהב היו שם מקובעות אבנים טובות ומרגליות כנגד שבעים זקנים, וכל אחת ואחת היתה עומדת בעשרים וחמש ריבוא דינרי זהב, ובימה של עץ באמצע וחזן הכנסת עומד עליה, עמד אחד מהן לקראות בתורה היה הממונה מניף בסודרין והן עונין אחריו אמן, על כל ברכה וברכה שהיה מברך היה הממונה מניף בסודרין והן עונין אחריו אמן, אף על פי כן לא היו יושבין מעורבבין אלא יושבין כל אומנות ואומנות בפני עצמה, שאם יבוא אכסנאי יהא מודבק בבני אומנותו ומשם היתה פרנסתו יוצאה, ומי החריבה, טרוניינוס הרשע... (סוכה כג א)

מדרש רבה:

עשרה חלקים משל זנות בעולם, תשעה באלכסנדריא ואחד בכל העולם. (אסתר א)

שוחר טוב:

אלכסנדרוס בנה אלכסנדריא... (תהלים ט).

ילקוט שמעוני:

הקול קול יעקב והידים ידי עשו, זה אנדרינוס קיסר שהרג באלכסנדריא של מצרים ששים רבוא על ששים רבוא כפלים כיוצאי מצרים. (בראשית פרק כ"ז קטו)

תרגום יונתן:

מנוא אמון - מאלכסנדריא רבתא. (נחום ג ח)

רש"י:

התיטיבי מנוא - תבטחי בגדולתך ובעשרך, הגדולה את מאלכסנדריא שהיתה אומנת ומגדלת מלכי מצרים והים לה חומה? (שם)

אברבנאל:

מנוא - שהחריבה נבוכדנצר... ואינה אלכסנדריא שנבנתה צ' שנה אחרי מות נבוכדנצר, אלא עיר אחרת שאומנים בה מלכי מצרים. (שם)

מהר"ל:

וכתב בפרק י"ב סתירה נראה בדבריהם, על מי שהכרית את היהודים באלכסנדריא, דאיתא במסכת סוכה, וכולם קטלינהו אלכסנדרוס מוקדון, ובירושלמי איתא הך מעשה בפירוש, וקאמר ארכילוס הרגן, וכן במדרש איכה... ולא היה לו להיות כסיל מוציא דבה... ובודאי נוכל לומר שהגרסא נכונה, כי אלכסנדרוס הרגן שנענשו, ומה שאמרו בגיטין שאדרינוס קיסר הרג באלכסנדריא כפלים כיוצאי מצרים כבר פירשוה בתוספות שם, שמא פעמים נחרבה... ומה שאמר בירושלמי טרבינוס הרגם, יש לומר שאדרינוס שלח את טרבינוס למלחמה... (באר הגולה באר ו)