אלפי

(ראה גם: אלוף)

הכתב והקבלה:

מאלפי בני ישראל - רוצה לומר מן המשובחים, כמו אלפא לסולת. (במדבר לא ה)

רש"ר הירש:

רבבות אלפי - ...אלא אלפי ישראל הם ההמונים המלוכדים במסגרת האומה והשבטים, והשוה "ראשי אלפי ישראל" (במדבר א' ט"ז), "אלפי הדל במנשה" (שופטים ו' ט"ו). (במדבר י לו)

העמק דבר:

ראשי אלפי - לשון "אלפי" רק ביוצאים למלחמה, ורוצה לומר שהנשיאים היו גדולים לא רק בהנהגה וחכמה, כי אם גם למלחמה. (במדבר א' טז)