אלקים   אמת

(ראה גם: אלקים-מדות)

אותיות דר' עקיבא:

אמר ר' עקיבא אל"ף מהו אלף, מלמד שאמרה תורה אמת למד פיך, כדי שתזכה לחיי העולם הבא. מפני מה, מפני שהקב"ה נקרא אמת וכסאו מאז יושב עליו באמת, ופניו יקדמו חסד ואמת וכל דבריו דברי אמת, וכל משפטיו משפטי אמת, וכל ארחותיו חסד ואחת. ומנין שהקב"ה נקרא אמת, שנאמר וה' אלקים אמת (ירמיה י'), ומנין שכסאו מאז יושב עליו באמת, שנאמר והוכן בחסד כסאו וישב עליו באמת (ישעיה ט"ז), ומנין שפניו יקדמו חסד ואמת, שנאמר צדק ומשפט מכון כסאך, חסד ואמת יקדמו פניך (תהלים פ"ט), ומנין שדבריו אמת, שנאמר ראש דברך אמת (שם קי"ט), ומנין שמשפטיו משפטי אמת, שנאמר משפטי ה' אמת צדקו יחדיו (שם י"ו), וכל ארחותיו חסד ואמת, שנאמר כל ארחות ה' חסד ואמת (שם כ"ה).

מדרש רבה:

אבל הקב"ה אינו כן, אלא וה' אלקים אמת, ולמה הוא אמת, אמר ר' אבין שהוא אלקים חיים ומלך עולם. (ויקרא כו א)

הריקאנטי:

...ופירש הרב הגדול ז"ל (הרמב"ן) כי לא הזכיר אמת, כי במדת אמת יהיו חייבים... ותמהתי על אומרו כי במדת אמת יהיו חייבים כי במלת אמת בכל מקום נרמז לרחמים, אמנם יש ליישב כוונתו, כי בכל מקום יחשוב הרב ז"ל כי מלת אמת נרמז למכריע שני, וזאת היא כוונתו במדת יעקב אבינו ע"ה, ומעתה לא יקשה לך, כי ידוע כי מכריע שני אינו מלא רחמים כראשון... אמנם הרב עצמו פירש מלת אמת האמורה בי"ג מדות שהרמז למכריע ראשון, וגם זה יש ליישב... (שלח, ועיין שם עוד)

מהר"ל:

ואמת, פירוש כי הוא אף על גב שאינו משלם השכר לצדיקים מיד, הוא אמת לשלם להם לבסוף, ובזה מדותיו יתברך אמת כאשר בסוף ישלם להם... (חידושי אגדות ראש השנה יז ב)

...ולרבנן אמת ראה, מפני שראה מדותיו יתברך אמת, אף שהצדיק רע בעולם הזה, ראה כי מדותיו אמת בזה כאשר יש לו שכרו בעולם הבא, עד שמדותיו אמת. ומפני כי דבר זה היה קשה לו ביותר, כאשר שאל הודיעני נא דרכיך, לכן השתחוה על זה... ויש לדעת כי זה נקרא אמת מה שאינו מעביר המשפט על מי שאינו עושה רע לעשות לו רע, ולכך כאשר לא היה יודע למה מגיע לצדיק רע, כאלו חס ושלום אין מדותיו אמת, אבל זה מה שעושה ומוותר לרשע לעשות לו טוב, אין דבר זה נגד האמת, כי מוותר הוא בדין אף שאין צריך, אבל לעבור הדין זה היה למשה קשה... (שם סנהדרין קיא א)

ראה עוד אלקים-כללי, נתיב האמת פרק א.

מלבי"ם:

ורב חסד ואמת - אמת הוא לקיים הבטחה או לעשות כפי הדין והמשפט, והחסד לא ישקיף על זכות או הבטחה, וגם לא ישקיף על מציאות חן ורחמים, רק יעשה מתוך חסדו, כמו בריאת העולמות שהיה מצד החסד... (שמות לד ו)

רש"ר הירש:

ואמת - בכל השפע הרב שם אהבתו ומסירותו, ובאותו שיעור רב וגדול ובאותו ריבוי פנים של דרכים, ישמור אמונים לאמת האובייקטיבית והסובייקטיבית, ולא כמידת בשר ודם, אהבתו לא תפקיר את מטרת האמת של תכלית מעשיו, שהיא תכלית הכל ואין בלתה... ואם מניעת הברכה תקדם יותר את תכלית האמת וברכת האמת, אף בשעה שיפתח ידו להשפיע ברכה מרובה יקפוץ ידו מלהשפיע הכל, לבל תהא הברכה למשחית למתברך בה... (שם)