אלקים   ונקה

תרגום יונתן:

ונקה - סלח לדתייבין לאורייתא, ולדלא תייבין לא מזכי ביום דינא רבא... (שמות לד ז)

רש"י

ונקה לא ינקה - לפי פשוטו, אינו מוותר העוון לגמרי אלא נפרע ממנו מעט מעט. ורבותינו דרשו מנקה לשבים, ואינו מנקה לשאינם שבים. (שם)

אברבנאל:

ונקה - יש אומרים שיזכור העבירה מזמן לזמן, שאי אפשר לוותר לגמרי. לרמב"ם שלא יכרית החוטא כי אם יענישו, ונראה שרוצה לומר אם זכיותיו מרובים מטה כלפיהם, לא ינקה - אם העבירות מרובות יענישו ולא יכריתו. נקי מלשון הכרתה. או ינקה עצמו מצרת הגלות, ולא ינקה האויבים על מעשיהם. (שם)

ספורנו:

ונקה - לשבים מאהבה, שחטאים נעשים להם כזכיות. לא ינקה - לשבים מיראה, שזדונות נחשבים להם כשגגות. (שם)

העמק דבר:

ונקה - אם אינו מעניש כדין מפני איזו זכות, מנקה מעט מעט כאב המייסר את בנו... (שם)