אלקים   נורא

(ראה גם: עבודת ה'-יראה)

רש"י:

מה נורא - תרגום מה דחילו... (בראשית כח יז)

נורא תהלות - יראוי מלהגיד תהילותיך פן ימעטו. (שמות טו יא)

הגבור - ולא אמר והנורא, כבמסכת יומא, עכו"ם מרקדין בהיכלו, איה נוראותיו. (ירמיה לב יח)

רד"ק:

מארץ נוראה - רחוקה, שהאדם ירא את הרחוק. (ישעיה כא א)

רמב"ן:

נורא תהילות - עיין רש"י ואבן עזרא, ולדעתי כי יעשה דברים נוראים ומתהלל בהם, שעושה נקמות בעוברי רצונו... (שמות טו יא)

רבינו בחיי:

א-ל גדול ונורא - בנסים המפורסמים, וכן בקריעת ים סוף, נורא תהלות... (דברים ז כא)

עקדה:

הנורא - שמשגיח ושופט... (בראשית א א)

הנורא - להעניש וליישר... (שמות ו ג)

אברבנאל:

והנורא - בעולם השפל. (דברים י יז)

ספורנו:

והנורא - משגיח לתשלום. (שם)

הכתב והקבלה:

מה נורא המקום - אחר שהחזיק את עצמו בלתי ראוי לנבואה, חשב שהיא באה אליו מצד המקום המאיר באור הנבואה, נורא מלשון נר. (בראשית כח יז)

נורא תהלות - בספור התהילות אין שבחו הולך ומתמעט, כי אם יגדל ויתרבה בלב המספר אור שבחיו, נורא מלשון אור. (שמות טו יא)

מלבי"ם:

הגדול - ראשית הסבות. הנורא - המשגיח... (דניאל ט ג)

רש"ר הירש:

והנורא - אינו שוה-רוח למעשה ולמחשבות האדם. (דברים י יז)

והנורא - למתנגד לו. (שם כח נח)

נורא - משגיח על כל מעשינו. (תהלים קיא ט)