אלקים   נשמת רוח

(ראה גם: אלקים-כללי-רצון, רוח הקדש)

תרגום יונתן:

נשמת ה' - מימרא דה'... (ישעיה ל לג)

רש"י:

נשמת ה' - נפיחת רוחו. (שם)

אבן עזרא:

נשמת ה' - היוצאת מהרה, משל על הגזרות הבאות מהרה. (שם)

אתן רוחי - רוח קדשי, או ישעי. (שם מד ג)

רד"ק:

נשמת ה' - הבל פה, והוא משל על אבדנם. (שם ל לג)

ורוחו - מלאכו, שלעתים ישמע קול בלי ראיית המלאך. ולהגאון כמו ברוחו, ולאבן עזרא המלאך הממונה על פרס. (שם מח טז)

אברבנאל:

רוח ה' - רוח הקודש המלוה שופטי ישראל, והיא מדרגה ראשונה מנבואה. (שופטים יא כט)

אתן רוחי - לפי שבגולה חסרים השלמות הנפשית, הנבואה, והשלמות הגופנית, החרות, לכן אמר רוחי וברכתי. (ישעיה מד ג)

מצודת דוד:

אתן רוחי - רצוני הטוב. (ישעיה מד ג)

מלבי"ם:

רוחי אשר עליך - הנבואה עד חגי זכריה ומלאכי... (שם נט כא)