אלקים   סליחה

ראה: אלקים-אדם-דין-מדת הרחמים, כפרה, מחילה, סליחה.