אלקים   ספר

זהר:

ר' ייסא שאל למדנו ג' ספרים פתוחים בראש השנה, (דהיינו בהנוקבא), אחד הוא של צדיקים גמורים, ואחד של רשעים גמורים ואחד של בינונים, ומבאר לפנינו רק אותו של צדיקים גמורים... (בראשית תע, ועיין שם עוד)

ויכתב ספר זכרון, מה הוא ספר זכרון, אלא ספר יש למעלה, (שהוא חכמה), ויש ספר למטה, (שהוא מלכות), זכרון הוא אות ברית הקדוש, (שהוא יסוד), שלוקח ומקבץ אליו כל החיים שלמעלה, ספר זכרון הם ב' מדרגות שהן אחת, וזה סוד, שם הויה ש"ם הוא אחד, (דהיינו מלכות), הוי"ה הוא אחד, (דהיינו ז"א, והכל מלה אחת הוא, (כן ספר זכרון מלה אחת הוא, אבל כולל ב' מדרגות שהן מלכות ויסוד)... (ויקהל ק, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

אמר ר' כרוספדאי א"ר יוחנן שלשה ספרים נפתחין בראש השנה, אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין, ואחד של בינוניים, צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים, רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה, בינוניים תלויין ועומדין מראש השנה ועד יום הכפורים, זכו נכתבין לחיים, לא זכו נכתבין למיתה. אמר רבי אבין מאי קרא, ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל יכתבו, ימחו מספר זה ספרן של רשעים גמורין, חיים זה ספרן של צדיקים, ועם צדיקים אל יכתבו זה ספרן של בינוניים, ר' נחמן בר יצחק אמר מהכא, ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת, מחני נא זה ספרן של רשעים, מספרך זה ספרן של צדיקים, אשר כתבת זה ספרן של בינוניים. (ראש השנה טז ב)

ילקוט שמעוני:

...כיון שבא אדם להפטר מן העולם נגלה עליו הקב"ה ואמר לו כתוב מעשיך שעשית, שאתה מת על מעשיך, והוא כותב והוא חותם, ולעתיד לבא כשיבא הקב"ה לדין על בריותיו מביא כל הספרים של בני אדם ומראה להם מעשיהם, לכך נאמר ביד כל אדם יחתום, (איוב פרק לז, תתקכב)

מדרש הגדול:

אמחנו מספרי, וכי ספר יש לו ובספר הוא כותב, אלא לומר לך שהכל גלוי וידוע לפניו, וכן הוא אומר "כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה" (איוב ל"ד כ"א)... (שמות לב לג)

אמונות ודעות:

...כן הודיע לנו שהם זכורים לפניו הזכיות והחובות של כל בני האדם, והם לפניו ככתובים אצלינו, כאמור על הצדיקים "אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו" (מלאכי ג' ט"ז).... וכאשר התבוננתי במשלים הללו שבדברי החכם, מצאתים בתכלית החכמה והשכלול... קל וחומר שיהא בחכמתו הוא דבר שיהו זכורים לפניו כל מעשינו בלי כתב ובלי ספר, אבל המשיל אותו בספר מפני שמושג זה קרוב להבנתינו כפי שאבארנו. וכן הודיענו שכל זמן שאנחנו חיים בעולם העשייה זכורים לפניו מעשיו של כל אחד, וכבר הועיד את הגמול עליהם לעולם הבא שהוא עולם הגמול... (מאמר ה פרק א)

והשלישי מה שהודיענו שיש לה' כתבים וספרים בהם שמורים מעשי הצדיקים והרשעים, כמו שאמר משה רבינו ע"ה, "ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת" (שמות ל"ב ל"ב)... (מאמר ט פרק ג)

רש"י:

מעל ספר ה' - ספר בראשית. (ישעיה לד טז)

ועל ספרך - ספר תולדות אדם, שהראית לאדם הראשון. (תהלים קלט טז).

אבן עזרא:

דרשו מעל ספר ה' - רמז לגזרות השמים הכתובות באצבע אלקים. (ישעיה לד טז)

מספר חיים - השמים, שם כתובות כל הגזרות ביום הבראם. (תהלים סט כט)

רמב"ן:

מחני נא מספרך - רש"י, ואינו נכון, ולר' אברהם הספרים הם מערכות השמים שגזרות השפלים תלוים בהם, ואינו נכון... ולדעתי אמר משה אם לא תשא חטאתם ברחמיך אסבול אני ענשם, ומחני מספר החיים... (שמות לב לב)

רד"ק:

ספר ה' - ספר זה, ולאבי פרשת שמיני, כל הנזכרות שם יבואו. (ישעיה לד טז)

בספר חיים - הם חיי עולם הבא. (תהלים סט כט)

מורה נבוכים:

...וכן "ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת", "אמחנו מספרי", "ימחו מספר חיים", כל זה על צד הדמוי, לא שיש לו ספר לשם ית' יכתוב בו וימחה, כמו שיחשבו ההמון בהיותם בלתי שוערים במקום ההשאלה הנה, והכל מכת אחת... (חלק ב פרק מז)

רבינו בחיי:

מספרך אשר כתבת - על דרך השכל קרא מערכת הכוכבים ספרו של הקב"ה, שהם חקיקה וציור כוחות בעניני האדם וימי חייהם. ואמר לו שימחה כוחו ממערכת הכוכבים, רוצה לומר שיהרגהו. ועל דרך הקבלה: מספרך - מהספירות, מו' קצוות של מעלה שהם ראשית המפעל ונקראים מלאכת השמים וארץ. ומכאן יש לך להבין מאמר חכמי האמת, ג' ספרים נפתחים בראש השנה, של צדיקים גמורים, של בינונים ושל רשעים, רוצה לומר חסד, דין ורחמים המכריע ביניהם... (שמות לב לב)

ושמא תאמר כיוון שכל עניניו נראים ונשמעים למעלה, שמא יש שכחה, לכך אמר וכל מעשיך בספר נכתבים, כאילו בספר, כאדם שכותב בספר כדי שלא ישכח, כך אין שכחה לפניו. או יאמר וכל מעשיך בספר נכתבין, הוא ספרו של הקב"ה שהן ו' קצוות ונקראים צרור החיים, וכל צדיק הזוכה נכתב שם, וכל רשע החוטא נמחה משם. זהו סוד מלת שבועה, מלשון שבעה, כי המקיים שבועתו נכנס בכללם והעובר עליה יצא מכללם. וזהו שכתוב "אמחנו מספרי", וזהו הכתוב "כל הכתוב לחיים בירושלים" (ישעיה ד' ג'), כלומר כל הכתוב בספר חיים של מעלה. (פרקי אבות ב א)

ספר החנוך:

...וענין פתיחת הספרים נאמר לפי הדומה על דרך משל בענין השגחתו ברוך הוא עליהם כדי שיכנסו הדברים באזני השומעים ידברו רבותינו לעולם במרגל בבני אדם, צדיקים נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים... (אמר מצוה שיא)

מהר"י יעבץ:

...כל מעשיך בספר נכתבין, ומהו הספר הזה, נפשו של אדם, כאומרם מי מעיד בו נפשו, שנאמר (מיכה ז') "משוכבת חיקך שמור פתחי פיך", כי בנפש חקוקים המצות והעבירות... (אבות ב א)

אברבנאל:

...והנה בראש השנה תקיעה ותרועה, כי בראש השנה ב' משפטים, כולל לבני אדם, ולעניני העולם השפל על פי המערכה והסדר הטבעי, והב' לישראל בזכותם, וכפי הדבק נפשם באלקי הרוחות יוציאם מההוראות השמימיות. וזהו ענין הספרים הנפתחים לישראל... (ויקרא כג כד)

מהר"ל:

...והדבר עמוק במה שאמר "וכל מעשיך בספר נכתבים", כלומר שמעשה האדם יש להם ציור מושכל, כמו שיש לעולם ציור מושכל, והוא קיים... וזה שאמר משה "ואם אין מחני נא מספרך" וגו', רוצה לומר מציור מושכל המציאות אשר השי"ת כתב וצייר. ואין ספק שציור המושכל של עולם לפי הצדיקים והרשעים שבעולם, וכאשר יש צדיקים בעולם, ציור של עולם אמת וצדק... (דרך חיים ב א)

וכמו שאמר רבי (אבות ב' א'), הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי חטא, דע מה למעלה ממך וכו' וכל מעשיך בספר נכתבין, הרי ביאר, כאשר ידע שכל מעשיו נרשמים בספר אינו בא לידי חטא, והספר הזה הוא האדם עצמו שבו ירשמו חובותיו וזכיותיו, ודבר זה שייך דווקא באדם ולא בכל שאר בעלי חיים. (דרשה לשבת תשובה)

מספרך אשר כתבת - לרז"ל הספר הזה הוא ציור הנמצאות, והנמצאות מתחלקים לג' חלקים, צדיקים רשעים בינוניים... (גור אריה שמות לב לב)

רמח"ל:

הנה האדם נידון תחילה על פי מעשיו לימנות בצדיקים או ברשעים, וזה נקרא ממש ספר החיים וספר מתים, דהיינו הנקבע בין הצדיקים הוא הנכתב בספר חיים... ועל זה מתפללים ואומרים, זכרנו לחיים וכו'. ואמנם יש עוד גזרות על המקרים שבעולם הזה... ואולם על כל הגזרות האלה מתפללים וכתוב לחיים טובים וכו', וכן בספר חיים ברכה ושלום וכו'. (מאמר החכמה)

שם משמואל:

ונראה דהנה יש להבין ענין מה שנצרך לשלשה ספרים ולא סגיא בספר אחד. ויש לומר על פי מה שהגיד כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה בענין הדין בר"ה שהוא בירור הטוב מהרע, ועל ידי הבירור שנעשה למעלה בין טוב לרע מזה בא שגם האדם יכול להבחין בין טוב לרע... על כן נעשה בשביל הרשעים ספר מיוחד למען יהיה ההבדל לגמרי ולא ישתתפו עמהם אפילו בספר... (ראש השנה תרע"ז)

פרי צדיק:

ולהבין ענין ג' ספרים, כי בודאי אין להשי"ת רק ספר תורה אחת וזהו ספרן של כל הברואים, שכל נפשות ישראל יש להם כל אחד שרש בתורה הקדושה, ואמרו ז"ל שקודם שנולד האדם מלמדין אותו כל התורה, ואז נעשה כתוב וחקוק הספר על לוח לבו של האדם, וזהו הספר של האדם, כמו שנאמר וכל מעשיך בספר נכתבים, וכאשר מקלקל מעשיו נמחה שמו שבתורה הקדושה, וכן גם כן למעלה בשרשו... (וילך יד)

מכתב מאליהו:

וכתבנו בספר החיים, עיין בתרגום סוף קוהלת, "כולא עתידה לאתגלייא ולאיתפרסמא... לכל בני אנשא". לפי זה ספר החיים הוא חלק מספר התורה הגדול שיתגלה לעתיד לבא, שבו נרשמים מעשי כל בני אדם. ונפקא מינה לאדם באיזה חלק יכתב... מכל שכן שאנו צריכים להיות בדאגה תמידית אם יכתבו מעשינו כמצוות או כעבירות... הבדל בין אושר נצחי ליסורין ובזיונות נוראים לנצח חס וחלילה. (חלק ג עמוד פג)