אלקים   קנא

מכילתא:

אל קנא, אני שליט בקנאה ואין קנאה שולטת בי, שנאמר הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. דבר אחר אני ה' אלקיך א-ל קנא, אני שליט בקנאה ואין קנאה שולטת בי, אני שליט בנומה ואין נומה שולטת בי... (יתרו-בחודש פרשה ו)

שוחר טוב:

ר' יונתן אומר, בשר ודם קנאה כובשת, אבל הקב"ה כובש את הקנאה, שנאמר א-ל קנא ונוקם. (מזמור צד)

תרגום יונתן:

א-ל קנא - א-לה קנאן ופורען, ומתפרע בקנאה... (שמות כ ה)

קנא שמו - קנאי ופורען שמיה... (שם לד יד)

רש"י:

א-ל קנא -מקנא ליפרע, ואינו עובר על מדתו למחול על עוון ע"ז. (שם כ ה)

קנא שמו - מקנא להפרע ואינו מוותר, וזהו כל לשון קנאה, אוחז בנצחונו ופורע מעוזביו. (שם לד יד)

רמב"ן:

א-ל קנא - תקיף, שיש לאל ידו, ולשון קנא רק בעבודה זרה... ורק בישראל שהבדילם לו... (שמות כ ג)

ספורנו:

קנא - כי אין ביני וזולתי שום התדמות, וראוי לקנא על כבודי הניתן לבלתי ראוי לו. (שם)

כלי יקר:

קנא - מקנא להפרע, כי לשון קנאה שייך רק בדומים. (שם)

אור החיים:

קנא - כי קנאות תפעל תיכף, לזה אמר פוקד - שאינו נפרע מיד, דאם לא כן אין קיום לנבראים... (שם)

הכתב והקבלה:

א-ל קנא - רוצה לזקק ולצרף בריותיו כמו האש. (דברים ד כד)

מלבי"ם:

קנא - מפני חילול הכבוד, ונוקם בעבור הרע שנעשה בפועל. (שמות כ ה)

רש"ר הירש:

קנא - תובע בעלות בלעדית, ודבר זה במהותו, ואינו רק תואר, מקנא. (שם)