אם ירצה ה'

של"ה:

על פי ה' יסעו, ואחר כך כתיב על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו, יש רמז מוסר בכאן על כל פעולה או תנועה שהאדם עושה יאמר "אם ירצה ה'", או "בעזרת השם", למשל בלכתו בדרך יאמר הנני נוסע בעזרת השם ית' ובדעתי לחנות במקום פלוני בעזרתו יתברך אם ירצה, וכשבא למקם החניה אז יחזור ויתן שבח ויאמר, הנה בעזרת השי"ת באתי הנה ובדעתי ליסע לזמן פלוני בעזרתו יתברך אם ירצה, נמצא שם שמים שגור בפיו בשעה שעולה במחשבתו ובשעת מעשה, ככה בכל פעולותיו. (תורה שבכתב בהעלותך)