אמילם

תרגום יונתן:

אמילם - אתשינון. (תהלים קיח י)

רש"י:

אמילם - אכריתם. (שם)