אמציה

(ראה גם: הסטוריה-בית ראשון)

בן עשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם, ושם אמו יהועדין מן ירושלם. ויעש הישר בעיני ה' רק לא כדוד אביו, ככל אשר עשה יואש אביו עשה... ויהי כאשר חזקה הממלכה בידו, ויך את עבדיו המכים את המלך אביו. ואת בני המכים לא המית, ככתוב בספר תורת משה אשר צוה ה' לאמר לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות כי אם איש בחטאו יומת. הוא הכה את אדום בגי המלח עשרת אלפים ותפס את הסלע במלחמה, ויקרא את שמה יקתאל עד היום הזה. אז שלח אמציה מלאכים אל יהואש בן יהואחז בן יהוא מלך ישראל לאמר לכה נתראה פנים... ולא שמע אמציהו ויעל יהואש מלך ישראל ויתראו פנים הוא ואמציהו מלך יהודה בבית שמש אשר ליהודה. וינגף יהודה לפני ישראל וינסו איש לאהליו. ואת אמציהו מלך יהודה בן יהואש בן אחזיהו תפש יהואש מלך ישראל בבית שמש, ויבאו ירושלם ויפרץ בחומת ירושלים בשער אפרים עד שער הפנה ארבע מאות אמה... ויקשרו עליו קשר בירושלם וינס לכישה, וישלחו אחריו לכישה וימתהו שם. וישאו אתו על הסוסים ויקבר בירושלם עם אבתיו בעיר דוד. (מ"ב יד ב והלאה)

ויקבץ אמציהו את יהודה ויעמידם לבית אבות לשרי האלפים ולשרי המאות לכל יהודה ובנימן, ויפקדם למבן עשרים שנה ומעלה וימצאם שלש מאות אלף בחור יוצא צבא אחז רמח וצנה. וישכר מישראל מאה אלף גבור חיל, במאה ככר כסף. ואיש האלקים בא אליו לאמר המלך אל יבוא עמך צבא ישראל, כי אין ה' עם ישראל כל בני אפרים. כי אם בא אתה עשה חזק למלחמה יכשילך האלקים לפני אויב, כי יש כח באלקים לעזור ולהכשיל. ויאמר אמציהו לאיש האלקים ומה לעשות למאת הככר אשר נתתי לגדוד ישראל, ויאמר איש האלקים יש לה' לתת לך הרבה מזה... ועשרת אלפים חיים שבו בני יהודה ויביאום לראש הסלע, וישליכום מראש הסלע וכלם נבקעו. ובני הגדוד אשר השיב אמציהו מלכת עמו למלחמה ויפשטו בערי יהודה משמרון ועד בית חורון ויכו מהם שלשת אלפים ויבזו בזה רבה. ויהי אחרי בוא אמציהו מהכות את אדומים ויבא את אלהי בני שעיר ויעמידם לו לאלהים, ולפניהם ישתחוה ולהם יקטר. ויחר אף ה' באמציהו, וישלח אליו נביא ויאמר אליו למה דרשת את אלהי העם אשר לא הצילו את עמם מידיך. ויהי בדברו אליו ויאמר לו הליועץ למלך נתנוך חדל לך למה יכוך, ויחדל הנביא ויאמר ידעתי כי יעץ אלקים להשחיתך כי עשית זאת ולא שמעת לעצתי... (דבה"ב כה א והלאה)

מדרש רבה:

שחקתי עליכם בימי אמציהו, שנאמר (דה"ב כ"ה) ואמציהו התחזק וינהג את עמו וילך גיא המלך, מהו גיא המלח, תחת כפי המלח, תחת כפויי מלחמה, ועשרת אלפים חיים שבו בני יהודה ויביאום לראש הסלע וישליכום וגו', באותה שעה אמר הקב"ה לא גזרתי מיתה לבני נח אלא בחרב, ואלו ויביאום לראש הסלע וישליכום וכולם נבקעו, ואין נחת, באותה שעה אמר הקב"ה מה אלו עושין כאן יגלו... (איכה פתיחתא יד)

ילקוט שמעוני:

...ויחי אמציה בן יהואש מלך יהודה אחרי מות יהואש וגו' חמש עשרה שנה, ומעת אשר סר אמציה מאחרי ה' ויקשרו עליו קשר... ויהי אחרי בא אמציהו וגו', זה שאמר הכתוב איש חכם נשפט את איש אויל ורגז ושחק ואין נחת, א"ר יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי, אמר הקב"ה כעסתי על אחז ונתתיו ביד מלכי דמשק וזבח וקטר לאלהיהם, שנאמר ויזבח לאלהי דמשק, ושחקתי עם אמציה ונתתי מלכי ארם בידו, הביא אלהיהם והשתחוה להם, שנאמר ויהי אחרי בא אמציהו מהכות את האדומים וגו', היינו דאמרי אינשי, חדי ליה למר ולא ידע, בכי ליה למר ולא ידע, ווי לדין דלא ידע בין טב לביש. (מ"ב יד רלג ורלד)

רש"י:

יקתאל - שהיתה לו ליקהוי שינים, כבדברי הימים שהשתחוה לאלהי שעיר, והוכיחו הנביא "כי יעץ ה' להשחיתך", וזו העצה, שנתן בלבו להתגרות בישראל. (מ"ב יד ז)

ויקשרו - מה שאמר לו הנביא "יעץ ה' להשחיתך", וינס לכישה - שם היה כל ט"ו שנה. (שם יט וכ)

רד"ק:

נתראה פנים - בדברי הימים כתוב ששכר מישראל מאה אלף גבורים למלחמה, והניחם במצות הנביא, ופשטו בערי יהודה והכו ג' אלפים ובזזו, ולכן רצה להלחם בישראל. (שם שם ז)

בנה את אילת - אחר שלקחה מאדום. אחרי שכב - נראה מסדר עולם שמיד בשובו מאדום עם אלהי שעיר מרדו בו, וישב ט"ו שנה בלכיש. ואינו נראה, כי כתוב שהמליכו את עוזיה אחר מות אמציה, אלא הקשר היה בסוף ימיו... (שם שם כא)