אמרפל

(ראה גם: אברהם, נמרוד)

תלמוד בבלי:

ויהי בימי אמרפל, רב ושמואל, חד אמר נמרוד שמו, ולמה נקרא שמו אמרפל, שאמר והפיל לאברהם אבינו בתוך כבשן האש, וחד אמר אמרפל שמו, ולמה נקרא שמו נמרוד, שהמריד את כל העולם כולו עליו במלכותו. (עירובין נג א)

מדרש רבה:

ויהי בימי אמרפל, ג' שמות נקראו לו, כוש, נמרוד, אמרפל, כוש שהיה כושי ודאי, נמרוד שהעמיד מרד בעולם, אמרפל שהיתה אמירתו אפילה, דאמרי ואפלי בעלמא, דאמרי ואפלי באברהם, שאמר שירד לכבשן האש. (בראשית מב ה)

מדרש תנחומא:

ויהי בימי אמרפל... דבר אחר חרב פתחו רשעים אלו ארבעה מלכים אמרפל וחביריו, שעדיין לא היתה מלחמה בעולם, באו אלו ופתחו בחרב ועשו מלחמה, אמר להם הקב"ה אתם פתחתם בחרב להפיל עני ואביון, תבא בלבם, עמד אברהם והרגם. (לך ז)

תרגום יונתן:

אמרפל - הוא נמרוד דאמר למרמי אברם לנורא, הוא מלכא דפונטוס... (בראשית יד א)

ספורנו:

אמרפל - שהיה מפורסם למלך גדול בדורו, ואחר כך ובימיו קמו אלו ונלחמו. (שם)

העמק דבר:

בימי אמרפל - ובפסוק ה' היה כדרלעומר בראש, שבגדולה והנהגה בתוך המדינה היה אמרפל בראש, ובגבורה ובמלחמה כדרלעומר. (שם)