אמתחת

(ראה גם: שק)

רמב"ן:

אמתחתו - ...כלל המשא נקרא אמתחת, וזה פתח את השק שהיה בו הכסף, ולא האחרים. ונראה שאמתחת הוא שק בעל שני צדדים, ונקרא כן כי נמתח לצדדים, ורק זה פתחו לצד הכסף. (בראשית מב כז)

עקדה:

בפי אמתחתו - הוא השק הקטן בו החבלים ושאר הכלים, וזה שמוהו לו בפי שק התבואה, ובפעם הב' ציוה לשים הגביע בפי האמתחת, כדי שיקל לחפשו ולא יצטרכו להוריד כל המשא. (שם)

הכתב והקבלה:

אמתחתו - שקים הם הגדולים שבהם נושאים השבר, והאמתחת הוא שק קטן שבו נושאים המיתרים וכל כלי עבודת משאם, ובם משמרים כיסם עם הכסף, וליתר שמירה ישימום בשק הגדול, ונקרא אמתחת בעבור שהוא נמתח כאשר ימלאוהו... ולי נראה שאמתחת הוא שק קטן שעוברי דרך תולים אותם בצוארי בהמה המגיע עד מתחת לפיה, ובה ישימו המספוא והבהמה אוכלת ממנה, והוא צורך גדול לעוברי דרך כדי שיוכלו להאכיל את בהמתם בכל עת שירצו, גם במקום שלא ימצאו אבוס... (שם)