אמתלאה

רמ"ע מפאנו:

אמתלאה בת כרנבו אשתו של תרח אמו של אברהם אבינו ע"ה נתקנה בהאשה עם שבעה בניה דהמיתם המלך, כנזכר בדברי רז"ל בגיטין נ"ז ב', דאמרה התם בני לכו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות, אתה נסיון ואני מעשה... וכמו שתרח נתקן באיוב על ידי יסורין, וכאן גם היא נתקנה על ידי יסורין אשר באו עליה, ויצתה בת קול ואמרה אם הבנים שמחה. ושם נמרוד השליך אברהם בנה לכבשן האש ולא עשה רושם, וכאן עשה רושם לתיקונה על ידי קידוש השם. (גלגולי נשמות יח)