אנדרינוס

(ראה גם: ביתר, בר כוכבא)

תלמוד בבלי:

הקול קול יעקב והידים ידי עשו, הקול זה אנדרינוס (כך בילק"ש קט"ו, נ"א אדריינוס) קיסר שהרג באלכסנדריא של מצרים ששים רבוא על ששים רבוא כפלים כיוצאי מצרים, קול יעקב, זה אספסיינוס קיסר שהרג בכרך ביתר ארבע מאות רבוא, ואמרי לה ארבעת אלפים רבוא... (גיטין נז ב)