אנוסים

(ראה גם: גלות, יהרג ואל יעבור, ספרד, קדוש ה')

עקדה:

...ואולי אמר "ועבדת שם אלהים אחרים" על כמה אלפים ורבבות בגלות זו שהמירו דתם בסבת הגזרות, ועליהם אמר "ובגוים ההם לא תרגיע", שיחרפו ויבזו אותם ויעלילו עליהם, ומה בזמננו שעלה עשן השמימה בכל מלכויות ספרד, שלישיתם שרף האש, שלישיתם יברחו הנה והנה להחבא, והנשארים יחיו בפחד גדול... (דברים כח סד)

אברבנאל:

ובקשתם משם - נראה שחוזר לאלו שעובדים ע"ז מיראה, ועל ידי האונס ישובו להאמין, ולכן אמר בכל לבבך - שהאנוסים אינם יכולים לקיים המצוות, ובכל זאת תתקבל התשובה. (דברים כח סד)

אומר לצפון תני - לדעתי רומז בפרשה זו גם מה שקרה לגלות ירושלים בספרד, שנשתמדו מהם כפלים כיוצאי מצרים מתוקף הצרות, ולבם נכון עם ה', וניבא הנביא שישובו אל ה'. ועל זה אמר כי תעבר במים - אלו המים הזדוניים שנטבלו בהם, אתך אני, וכי תלך במו אש - שישרפו מהם לאלפים. והבטיחם הנביא שהחסידים שבהם ימלטו לארץ ישמעאל והתוגר וישובו שם. או אמר כי תלך במו אש על האנוסים בהודו, ששם עושים סימן בכווית אש... (ישעיה מג ו)

מלבי"ם:

הלא אלקים יחקר - אם היינו אנוסים לפרש כפינו לאל זר היה זה רק למראית עין, עליך הורגנו - שהאנוסים נהרגו אחר כך גם כן כי שמרו דת ישראל בסתר. (תהלים מד כב)

רש"ר הירש:

אם שכחנו - כאנוסים כלפי חוץ סטינו מאורחותיך, בקרבנו לא שכחנו שם ה'. (שם שם כ)