אני ה

(ראה גם: אלקים, אני)

ספרא:

אני ה' אלקיכם, אני ה' שאמרתי והיה העולם, אני דיין, אני מלא רחמים, אני דיין להיפרע ונאמן לשלם שכר. אני הוא שפרעתי מדור המבול ומאנשי סדום ומן המצריים, ועתיד ליפרע מכם אם תעשו כמעשיהם. (אחרי פרשה ח)

תרגום יונתן:

אני ה' - דאתגלית עלך בגו סניא... (שמות ו ב)

אני ה' - דיהב אגר טב לנטרי פקודי ואורייתי. (ויקרא כב לא)

רש"י:

אני ה' - נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני, ולא לחנם שלחתיך, כי אם לקיים דברי לאבות. ובלשון הזה מצינו שהוא נדרש בכמה מקומות, נאמן להפרע, או נאמן ליתן שכר. (שמות ו ב)

אני ה' - כדאי אני לשלחך ולקיים דברי שליחותי. (שם שם כט)

אני ה' אלקיכם - אני הוא שאמרתי בסיני אנכי ה' אלקיך, וקבלתם מלכותי, מעתה קבלו גזרותי. רבי אומר גלוי וידוע לפניו שסופן לנתק בעריות בימי עזרא, לפיכך בא עליהם בגזרה: אני ה' אלקיכם, דעו מי גוזר עליכם, דיין להפרע ונאמן לשלם שכר. (ויקרא יח ב)

אבן עזרא:

אני ה' - אומר תמיד אני ה', כי אמר רק "ויאמן העם" ולא כל העם, והכל מודים באלקים, ואפילו פרעה, ולא בה'... ואמר לו אני ה' - על מה ששאל למה זה שלחתני, אמר לו כדי שיוודע שם ה' בעולם, כפי שנודע שם ש-די על ידי האבות. (שמות ו ב וג)

אני ה' אלקיכם - אז אהיה אלקיכם. (ויקרא יח ב)

ועשיתם אותם אני ה' - שאחקור מה שיש בלב ואראה כל העשוי. (שם כב לא)

רמב"ן:

...וטעם דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אני ה' אלקיכם, כאלו הוא ואמרת אליהם בשמי אני ה' אלקיכם, וכן "קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם". ואפשר כי טעם כי בצאת משה מלפני השם בלא מסוה ויצא ודבר אל בני ישראל את אשר יצוה איננו צריך לומר להם כה אמר ה', כי ידוע להם כי רוחו ידבר בו ומלתו על לשונו... (ויקרא יח ב)

אני ה' - שתרדפו אחרי החקות ששמתי בכם כי כלם צדק. (שם יט לו)

חזקוני:

אני ה' - ...מדכתיב שם זה בלשון הוי"ה כמו שפירשנו בפרשת שמות, משמע יהיה חי וקיים לעולם בלי תכלה, ובידו לשלם כל בריה גמולה כל זמן שירצה. (שמות ו ב)

רבינו בחיי:

אני ה' - מתחיל ומסיים ב"אני ה'", בעולם הזה ובעולם הבא, או בגלות מצרים ובקבוץ גלויות. (במדבר טו מא)

עקדה:

אני ה' - הכולל הכל, ויודיעם מציאותו השגחתו והגמול, כדלקמן. (שמות ו ה)

אברבנאל:

אני ה' - משגיח בכם, ושכינתי בתוככם, וראוי שתהיו תמיד בקדושה, שתחול עליכם הקדושה והשפע. (ויקרא כ ז)

ספורנו:

אני ה' - מקיים המציאות ולא ממציאו בלבד, אבל גם מקיימו, שאין לנמצאות שום ישות וקיום זולתי מה שאני משפיע עליהם, ומזה יתחייב, שאין נמצא שום קיום מציאות בלתי רצוני. (שמות ו ב)

אלשיך:

אני ה' - ארחמך כי דברת רחמים על בני. או: לא אמעט בשביל זה גדר נבואתך באספקלריא המאירה, כי אני דובר בך. או: לישראל אתהפך ממדת הדין למדת הרחמים, ולפרעה להיפך. או: משה חשב שמאז שליחותו נהפכה מדת הרחמים למדת הדין, שלא הצילם מהשר והמזל, ועל זה אמר "והצל לא הצלת" וגו', והשיב לו שעודנו במדת הרחמים, אלא שצריך להכביד את לחצם כדי למהר הקץ, וגם לא יחושו לשר ולמזל, כי אני ה' - ש-די המשדד המערכות... (שם)

של"ה:

...ובלשון זה מצינו שהוא נדרש בכמה מקומות, אני ה' נאמן ליפרע כשהוא אמור אצל עונש... וכשהוא אמור אצל קיום מצוה, כגון "ושמרתם מצותי וגו' אני ה'", נאמן לשלם שכר טוב... והנה לפום ריהטא יש להקשות הלא מפורסם שם ידו"ד מדת הרחמים, ושם אלקים מדת הדין, ואיך אומר שם ידו"ד נאמן לשלם שכר ולפרוע? אלא הענין כמו שפירשתי, שהעונש בשביל השכר, כי הרע הוא סיבה לטוב, וזהו ענין כי ידו"ד הוא האלקים, וזהו רומז גם כן ריש וארא "וידבר אלקים ויאמר אליו אני ה'", כלומר אתה מתרעם אשר הרע לעם הזה, על כן אמר לו ית' בשם אלקים תדע כי אני ידו"ד, כי אלקים הוא ידו"ד, מדת הדין הוא בשביל הרחמים, כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלקיך מיסרך... (בית אחרון)

ספורנו:

...וזה כי אני ה' פועל פעולתי תמימה ונותן גבול על שלמות בלתי מקבל הפחות והיתר. (ויקרא כב לא)

אור החיים:

אני ה' - אחר שמשה דבר שלא כמוסר, הראה לו מעתה פנים המפחידים. ואמר לו אני ה' - במקום גילה שם רעדה. או: איך תייחס אלי רעות ואני ה', הרע הלא יצא רק מרשעים וישלחם ביד פשעם, ואולי ישראל חייבים כן, או הוא לתשלום הגזרה, או על הזקנים שנשמטו ממשה... או שגם מדת הרחמים נהפכה למצרים למדת הדין, ולישראל להיפך, ונחתם גזר דינם. או ישב על משה בדין ונשא עוונו, כי הוא עניו ומעביר על מדותיו, או גילה לו יחודו. (שם)

הכתב והקבלה:

וידעתם כי אני ה' - איך שייך לומר כך על ה' שהוא נסתר מאתנו בתכלית ההסתר? ונראה ש"אני" רוצה לומר בעל הסבה, הגורם, מלשון "אנה לידו", ורוצה לומר הם ידעו כי הוא סבת הכל, השליט תמיד על ברואיו. (שם)

אעשה שפטים אני ה' - אני בעצמי ולא על ידי שליח... לכן נראה לי כי דברי האגדה מיוסדים אל אדני משפטי הלשון, כי מסגולת הלשון לכפול לפעמים הכנויים, להוסיף מלת כנוי הגוף על אות כנוי הגוף הנכלל בפועל, כמו "אנכי אחטנה", נתוספו בזה לחזק וליחד לעורר הכוונה אליו, וכן כאן שהוסיף מלת כנוי הגוף אחר הפעלים המחוברים בכנוי, כי אחר ועברתי, והכיתי, ואעשה, הוסיף אני ה'... (שם יב יב)

ראה עוד ערך אני.

מלבי"ם:

אני ה' - רוצה לומר כל זה יהיה בנסים גלויים בשם הוי"ה ב"ה. (שמות ו ו)

אני ה' - לר' שמעון בן יוחאי פתח כאן ובי' הדברות ב"אני ה' אלקיך", כי שם ביציאת מצרים השלימם שלמות הגוף, ופה השלימם שלמות הנפש. ולר' ישמעאל הטעם, כי דבר יקר וחמור מניח עליו חותם מכל צדדיו, וידע שלא יעמדו מפני יצר התאוה, על כן בא בגזירה ובשמו הגדול. (ויקרא יח ד)

רש"ר הירש:

אני ה' - עד עתה הייתי אלקים נסתר המנהיג את הנראה, ומעתה אני ה' - מהווה חדשות, עולם חדש שכמוהו לא היה עדיין בהסטוריה שעברה. (שמות ו ב)

אני ה' - כאן כבראש עשרת הדברות אומר "אני ה'", שממנו כל הוויתכם, ועליכם לפתח את הוויתכם בהתאם לחוקי. (ויקרא יח ב)

אני ה' - ממני החיים פה ושם, ואין המוות כח עויין לאדם ולהוויתו אשר צריך לשככו על ידי מעשים וזבחים. אני ה' - שברכת מעשיכם בידי... (שם יט כח ול)

אני ה' - אהבת הגר היא אבן בוחן ליראת ולאהבת ה' שלכם. (שם שם לד)