אסון

מכילתא:

ואם אסון יהיה, אין אסון אלא מיתה, ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר, וקרהו אסון... (משפטים פרשה ח)

תרגום אונקלוס:

אסון - מותא. (בראשית מד כט)

רמב"ן:

אסון - מות מקרי בידי אדם, חיה, או בשינוי האויר. (שם)

רש"ר הירש:

אסון - מלה קרובה לשורש חסון, דבר המתגבר על האדם. (שם מב ד)