אספסוף

(ראה גם: דור המדבר-תלונה)

מדרש רבה:

והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה, מהו והאספסוף, ר' שמעון בן אבא ור' שמעון בן מנסיא אחד מהן אומר אלו הגרים שעלו עמהן ממצרים ונאספין עמהם, שנאמר (שמות י"ב) וגם ערב רב עלה אתם, ואחד מהן אומר והאספסוף אלו סנהדרין, שנאמר (במדבר י"א) אספה לי שבעים איש, מה כתיב שם, ותבער בם אשר ה' ותאכל בקצה המחנה, בקוצים שבמחנה... (במדבר טו יט)

מדרש תנחומא:

מהו והאספסוף, רבי שמואל בר נחמני ור' נחמיה, אחד מהן אומר אלו הגרים שעלו עמהם ממצרים שנאספו עמהם... ואחד אומר אין אספסוף אלא סנהדרין, שנאמר אספה לי שבעים איש... (בהעלותך טז)

תרגום יונתן:

והאספסוף - וגיוריא דאתכנשו ביניהון. (במדבר יא ד)

תרגום אונקלוס:

והאספסוף - וערברבין ביניהון. (שם)

אבן עזרא:

והאספסוף - שנאספו אל ישראל ואינם מהם, והם ערב רב, והמלה כפולה כמו חמרמר. (שם)

רש"ר הירש:

והאספסוף - ...הכפלת אותיות השורש מורה שהיתה זו קליטה חוזרת ונשנית, הוה אומר רבים היו הנקלטים, האל"ף הנחה מוסיפה את גון המשמעות שהקליטה היתה חיצונית בעיקר, והנקלטים לא הזדהו עם מהותו של האיחוד הלאומי הקולט אותם בייחודו, היה זה "ספף" יותר מאשר "אסף"... (שם)