אף   גם

(ראה גם: גם)

תרגום אונקלוס:

אף כי אמר - בקושטא... (בראשית ג א)

רד"ק:

אף כי אמר - ...ופירוש אף כל שכן... (שם)

מלבי"ם:

אף הוא מלת החיבור וגדרו והבדלו מן "גם" במה שאף מורה תמיד על דבר שהוא חדוש ורבותא יותר על הקודם, כמו "אף אני אעשה זאת לכם", רוצה לומר אף אני שלא ראוי שאעשה זאת, כי הכל מעשי ידי ולא חפץ הפועל בהשחתת מעשה ידיו, בכל זאת אעשה זאת... (הכרמל)

אף אני - אף לשון חידוש, שאינו ראוי שישחית מעשה ידיו, ורומז למדת האף, שהיא הרס המציאות, והוא עונש השגחיי... (ויקרא כו טז)