אפס

ילקוט המכירי:

האפס לנצח חסדו... מהו האפס אמר ר' ראובן לשון יוני הוא, כמו דאת אמר (עמוס ו' י) ואמר אפס. ר' חנינא בר פפא ור' סימון, ר' חנינא אמר נגמר אותו דבר שאמר הקב"ה למשה וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם (שמות ל"ג י"ט), ר' סימון אמר הא חסילה והא מסכמה על ידי ירמיהו, שאמר (ירמיה ט"ז ה') כי אספתי את שלומי. מדרש תהלים, האפס לנצח חסדו, לשון יוני הוא, אפס הניח. (תהלים מזמור עז)

אבן עזרא:

אפס קצהו - רק. (במדבר כג יג)

הכתב והקבלה:

ואפס את הדבר - למעלה אמר "ואך את הדבר" וגו', כי מלת אך מצמצם דבר בדבר או באופן מוסיף או באופן גורע, ומלת אפס סותר לבסוף מה שנתקיים בתחלה, וטעמו כאן, הגם שנתתי לך רשות ללכת לא יהיה בהלוכך תועלת... (שם כב לה)

מלבי"ם:

פועל אפס ידבר אל העצם הנעדר בבחינת ההוה והעתה שאינו עוד במציאות, ולא נקשר עמו מושג התנועה מן היש אל האין ולא מושג השלמות בבחינת שהיה תחלה תם ושלם ונעדר כלו בתמימות בלי חסרון, רק ידבר בבחינת עצמו שאיננו עוד, "כי אפס כסף" איננו עוד, "כי אם תם הכסף" מוסיף שכלה בתמימות לא נשאר דבר מכסף... (הכרמל)