אפריקי

תלמוד בבלי:

אמר להן (אלכסנדר) בעינא דאיזל למדינת אפריקי, אמרו ליה לא מצית אזלת דפסקי הרי חושך, אמר להן לא סגיא דלא אזילנא, אמטו להכי משיילנא לכו, אלא מאי אעביד, אמרו ליה אייתי חמרי לובאי דפרשי בהכרא (רואים בחושך), ואייתי קיבורי (חבלים) דמתני וקטר בהאי גיסא, דכי אתית נקטת בגוייהו ואתית לאחרך, עבד הכי ואזל, מטא לההיא מחוזא דכוליה נשי, בעי למיעבד קרבא בהדייהו, אמרו ליה אי קטלת לן יאמרו נשי קטל, אי קטילנא לך יאמרו מלכא דקטלוהו נשי. אמר להן אייתי לי נהמא, אייתו ליה נהמא דדהבא אפתורא דדהבא, אמר להו מי אכלי אינשי נהמא דדהבא, אמרו ליה אלא אי נהמא בעית לא הוה לך באתרך נהמא למיכל, דשקלית ואתית להכא. כי נפיק ואתי כתב אבבא דמחוזא, אנא אלכסנדרוס מוקדון הויתי שטייא עד דאתיתי למדינת אפריקי דנשיא, ויליפת עצה מן נשיא... (תמיד לב א, וראה שם עוד)

מדרש רבה:

בני יפת גומר ומגוג, א"ר שמואל בר אמי זו אפריקא וגירמניא... (בראשית לז א)

רש"י:

ארץ דגן ותירוש - זו אפריקי. (מ"ב יח לב)