אפרת

(ראה גם: אפרים, מרים)

ילקוט שמעוני:

למה נקרא מרים אפרת, פלטנית של מלכים מגדולי הדור, ותלד לו את חור, ודוד נפק מיניה, דכתיב ודוד בן איש אפרתי היה... (דה"א פרק ב, תתרעד)

תרגום יונתן:

אפרתי - גבר פלג בקודשיא... (ש"א א א)

רש"י:

אפרתי - ...או אדם חשוב. (שם)

באפרתה - מקום חשוב, ובגמרא מצאנו בספר יהושע שבא מאפרים ועלה הגבול אל כתף, נמצאת ירושלים גבוהה מכל הארצות. (תהלים קלב ו)

רד"ק:

אפרתי - גם צוף אביו מהר אפרים, או לשון חשיבות. (ש"א א א)

אלשיך:

אפרתים - שיצאו ממרים שנקראה אפרת... (רות א ב)