ארבעה חרשים

תלמוד בבלי:

ויראני ה' ארבעה חרשים, מאן נינהו ארבעה חרשים, אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא משיח בן דוד, ומשיח בן יוסף, ואליהו וכהן צדק, (רש"י: חרשים-אומנים, משיחים שניהם חרשים לבנין בית המקדש, אליהו חרש אבן שבנה מזבח בהר הכרמל, ומצינו שהוא עתיד להשתלח, וכהן צדק הוא שם בן נח, ונקרא חרש, ויחזק חרש את צורף)... (סוכה נב ב)