אריסטו

רמ"ע מפאנו:

אריסטוטלוס היה ניצוץ אבטליון (אנטיגנוס ?) שלמד תלמידים שאינם מהוגנים ונעשו צדוקים, וכן אריסטוטלוס היה מבחינתם, לכן לבסוף חזר בתשובה ונתגלגל באנטונינוס שלמד מרבינו הקדוש. (גלגולי נשמות קמז)

ר' צדוק:

דבר פלא כי אריסטו ראש לחכמי האומות בחכמות חיצוניות שהם פסולות ולרקחות וטבחות לחכמה האמיתית היה גם כן בימי שמעון הצדיק, כידוע ראש חכמי אמת חכמי המשנה ותורה שבעל פה, כי זה לעומת זה עשה אלקים, וכל חכמי אומות העולם שלפניו כל חכמתם בכשפים שאמרו ז"ל חולין ז' ב' דמכחישים פמליא של מעלה, פירוש פמליא של מעלה הם המלאכים שהם כחות המוטבעים בכל הברואים, וכשפים הוא לשנות הטבע, וחכמי יון התחילו לייסד חכמת הטבע ולהתבונן כל טבע כל דבר, רק שהם ייחסו הכל לטבע, וחכמת חכמי ישראל הוא להכיר בחכמה שבאמת השי"ת מנהיג הבריאה ורוכב על המלאכים שהם רוחניות כחות הטבעים... (חלק א שיחת מלאכי השרת עמוד עז)