ארץ החיים

זהר:

מהו נחלת ה', ואומר שזו היא ארץ החיים, דהיינו הנוקבא. וכן קרא דוד המלך לארץ ישראל, שהיא ארץ החיים, נחלת ה', שכתוב כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' וגו'. (וירא תכז)

רבי פתח במקרא הזה, מצאוני השומרים הסובבים בעיר הכוני פצעוני נשאו את רדידי מעלי שומרי החומות, כמה חביבה היא הנשמה הנתונה מתחת כסא הכבוד, ובאה ממקום הקודש מארצות החיים, כמו שאמר אתהלך לפני ה' בארצות החיים.

ולמה קראו דוד ארצות החיים, וכי למעלה יש ארצות, א"ר יצחק לא ארצות ממש, ולא על הבנה של ארצות אמרו דוד, אלא לשון ריצוי הוא, כמו שאמר ארצה אתכם, כלומר, אמר דוד, אתהלך לפני ה' במקום שירצו בו תמיד הצדיקים הנקראים חיים, דהיינו שרצונם וחפצם הוא ללכת שמה, (ובארצות החיים, פירושו, במקום שהחיים, שהם הצדיקים רוצים בו), וממקום הקודש באה הנשמה להאיר על הגוף האפל כדי להוליכו בדרך ישרה ולעבוד עבודתו ולעשות רצון בוראו, כדי לבא למחר ולקבל שכר. (זהר חדש נח כא)

תלמוד בבלי:

אתהלך לפני ה' בארצות החיים, אמר רב יהודה זה מקום שווקים. (יומא עא א)

מדרש רבה:

ויאמר ה' אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך, כתיב (תהלים קמ"ב) זעקתי אליך ה' אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים, והלא אין ארץ החיים אלא צור וחברותיה, תמן שובעה, תמן זולא, ואת אמרת חלקי בארץ החיים, אלא ארץ שמתיה חיים תחלה לימות המשיח... אמר לו הקב"ה אתה אמרת חלקי בארץ החיים, שוב אל ארץ אבותיך, אביך מצפה לך, אמך מצפה לך, אני בעצמי מצפה לך... (בראשית עד א)

ילקוט שמעוני:

אתהלך לפני ה' בארצות החיים, אמר רב יהודה זה מקום שווקים, דבר אחר זו ארץ ישראל, עשרה דברים נקראו חיים... וכי ארץ ישראל ארצות החיים היא, והלא בני אדם מתים בתוכה, אמר ר"ל בש"ר אלעזר הקפר מפני שמתיה חיים לימות המשיח... (תהלים קטז, תתעד)

תרגום יונתן:

בארץ החיים - בארעא זדנין דמחטין בחייהון. (איוב כח יג)

רש"י:

בארץ החיים - בבית המקדש. (ישעיה לח יא)

בארצות החיים - ארץ ישראל. (תהלים קטז ט)

רד"ק:

בארצות החיים - ארץ ישראל ששכינתו שם, והיושבים בה חיים ובריאים. החיים הוא ענין בריאות, כמו "עד חיותם", כי אוירה טוב מכל הארצות, ולחז"ל: שחייה חיים בתחיית המתים. (שם)