ארץ נוד

הכתב והקבלה:

בארץ נוד - היא ארץ ישראל, ונקראה ארץ ישראל נוד, על שם שעתידין ישראל לנוד ממנה, כמו שתרגם אונקלוס גלי ומטלטל (הגר"א). ואפשר שנקראה כן גם על שם שמחה, כי הכל היו מתאוים להתנודד מארצם לשבת שם, כאמרם אין לך כל מלך ושלטון שלא קנה לו פלטרין ואחזה בארץ ישראל, כי היתה חשובה לכלם... ומצאנו שרש נדד גם על התנועה והטלטול הנעשה בשמחה, (תהלים ס"ז) מלכי צבאות ידדון ידדון... (בראשית ד טז)