אשישה

תלמוד בבלי:

ואמר רב חנן בר אבא... אשישה אחד מששה באיפה, ופליגא דשמואל, דאמר שמואל אשישה גרבא דחמרא, דכתיב ואהבי אשישי ענבים. (פסחים לו ב)

תרגום יונתן:

ואשישה - מנתא. (ש"ב ו יט)