אשכל

תלמוד בבלי:

תנן התם משמת יוסף בן יועזר איש צרידה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים בטלו האשכולות, איש שהכל בו. ואמר רב יהודה אמר שמואל כל אשכולות שעמדו להן לישראל מימות משה עד שמת יוסף בן יועזר היו למדין תורה כמשה רבינו... (תמורה טו ב)

מדרש תנחומא:

אשכול אוהבו של אברהם היה, ונקרא אשכול על אודות האשכול שעתידים ישראל לכרות אשכול ממקומו. (שלח ט)

רמ"ע מפאנו:

ענר אשכול וממרא נזכר בתקונים, ואשכול הוא כלב, ובו נתתקן כי כלב נתאמץ ליטול האשכול כמדרז"ל, כי המרגלים לא רצו ליטול האשכול ושלף כלב החרב כנגדם כדי שיכרתו אותו, וזה כי נתאמץ כחו בהיותו על מקום אשכול, שהיה בשדהו של אשכול בעל ברית אברהם ושם היה קבור, ולכן נתייראו מאתו כי זכות היה לו שניצל מהם אשר הוא בא ממנו ונתלבש בו להרבות חילו וכחו. (גלגולי נשמות קח)