אשכנז

ר' צדוק:

וכבר נודע דברי הקדמונים שאין להגיה הספרים בקל כל כך, והגם דמצא כן בעין יעקב ורי"ף נודע כמה שינויים יש בכמה דוכתי בין נוסחותיהם שהם נוסחת ספרדית לנוסחות תלמודא דידן שהוא נוסחות אשכנזית וצרפתית, ואף על פי שהרמב"ן שהיה מבני ספרד משתבח תמיד בנוסחאות הספרדיות במלחמות ובחידושיו בכמה מקומות, הרא"ש שהיה מצאצאי אשכנז כתב בתשובה דלבני אשכנז התורה ירושה מדור דור וקבלתם עדיפא מקבלת בני ספרד... (חלק ב ישראל קדושים עמוד ז)