אשל

תלמוד בבלי:

ויטע אשל בבאר שבע, אמר ריש לקיש מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים. רבי יהודה ורבי נחמיה, חד אמר פרדס וחד אמר פונדק... (סוטה י א)

תרגום יונתן:

אשל - פרדסא... ואתקין בגויה מיכלא ומשקיא... (בראשית כא לג)

תרגום אונקלוס:

ויטע אשל - ונצב נצבא (אילנא)... (שם)

רד"ק:

ויטע אשל - נטיעה סמוך לבאר לעדות, ולחז"ל נוטריקין אכילה שתיה לינה (לויה), רוצה לומר הנהיג את אנשי באר שבע להכנסת אורחים. (שם)