אשמורה

תלמוד בבלי:

דתניא ר' אליעזר אומר שלש משמרות הוי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי, שנאמר ה' ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו, שאוג ישאג על נוהו, וסימן לדבר, משמרה ראשונה חמור נוער, שניה כלבים צועקים, שלישית תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלה... (ברכות ב א)

רש"י:

באשמרת הבקר - שלשת חלקי הלילה קרויין אשמורות, ואותה שלפני הבקר קורא אשמורת הבקר. ואומר אני לפי שהלילה חלוק למשמרות שיר של מלאכי השרת, כת אחר כת לג' חלקים, לכך קרוי אשמורת, וזהו שתרגם אנקלוס מטרת. (שמות יד כד)

אבן עזרא:

באשמורת - האל"ף נוסף. (שם)

רד"ק:

אשמורות - עתות הלילה שאדם מקיץ בהן, והן שלוש. (תהלים סג ז)

בעל הטורים:

באשמורת - עם רצון, שהשי"ת עושה בה נס. (שמות יד כד)

מהר"ל:

באשמורת - משמרות שיר, שכל דבר ששומר סדרו זה אחר זה נקרא משמר. (גור אריה שם)