אשקלון

תלמוד בבלי:

ר' יהודה אומר מרקם למזרח ורקם כמזרח, מאשקלון לדרום ואשקלון כדרום (חוץ לארץ לגיטין)... (גיטין ב א)

תלמוד ירושלמי:

תחומי ארץ ישראל כל שהחזיקו עולי בבל... וגניא דאשקלון, אשקלון עצמה, רבי יעקב בר אחא בשם רבי זעירא מן מה דתני גנייא דאשקלון, הדא אמרה אשקלון כלחוץ. רבי סימן בשם חולפייא רבי ישמעאל ב"ר יוסי ובן הקפר נמנו על אויר אשקלון וטיהרוהו מפי רבי פנחס בן יאיר דאמר יורדין היינו לסירקייא של אשקלון (יריד הסוחרים, וכהנים היו, אלמא אינה ארץ העמים), ולוקחין חיטין ועולין לעירנו וטובלין ואוכלין בתרומתינו, למחר נמנו עליה לפוטרה מן המעשרות, משך רבי ישמעאל בר' יוסי את ידיו מסתמך על בן הקפר... (שביעית טז א, וראה שם עוד)