אשר   אם

(ראה גם: אם, כי)

רמב"ן:

...כי שמושי אשר רבים, וכאן יורה על זמן, כמו כאשר... (ויקרא ד כג)

ופקודיו אשר צוה - מסורה: ד' כתיבין אשר וסבירין כאשר... (במדבר ד מט)

ושמרת לעשות אשר ייטב - למען אשר ייטב לך... (דברים ו ג)

רד"ק:

כאשר - בעבור, ויש גם "אשר" שפירושו בעבור. (בראשית כו כט)

הכתב והקבלה:

אשר יברכך - תוספת מלת "אשר" נראה לפרשו כמו "אשר שמעתי בקול ה'" (ש"א ט"ו), שפירושו אמנם אכן לאמת הדבר. וטעם אשר יברכך, בודאי יברכך ואין לי ספק בזה... (בראשית כז י)

את כל אשר בהם - ...ומלת "אשר" במקרא שלפנינו הוא מהנפרד אשרי, על ההצלחה הנפשית והזמנית... כאמרם (הוריות י') "אשר נשיא יחטא", אשרי הדור שהנשיא יחטא ויביא קרבן, וקצת סמוכים משם אשרה, שהוא שם אילן הנעבד להרבות הצלחות הזמניות... (שם מא נו)

מלבי"ם:

אשר תשים - כבר בארתי שכל מקום שבא צווי המתחיל במלת זה, זאת, אלה וכדומה אין דרך שיבא עמו מלת אשר, וכל מקום שבא מלת אשר כבר בא הצווי דרך כלל, ובמלת זה או אלה בא לבאר הצווי בפרטות... ולכן ממה שלא אמר ואלה המשפטים תשים, ואמר אשר תשים, מבואר שכבר נאמרו המשפטים במרה דרך כלל... (שמות כא א)

סביב אשר פתח אהל מועד - כפי חוקי הלשון היה צריך לכתב המזבח אשר פתח אהל מועד סביב, כי כלל בלשון, שמלת אשר צריך שיכתב תמיד סמוך אל השם שהוא מצורף עמו בלי הפסק, כמו "בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם - מצחק"... ובמקום שיוצא מן הכלל הזה אז מלת אשר היא מלת הטעם, כמו, "ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האותות" - כדי שתעשה בו... (ויקרא א ה)

כי תזריע - ...והנה יש הבדל בין שימוש מלת כי ומלת אשר, כי מלת כי היא מלת התנאי, ומלת אשר היא מלת הצרוף, ועל פי זה במקום שתולדת התנאי היא חוץ מעצם הנושא ישמש במלת כי, ובמקום שהתולדה של התנאי היא בגוף הנושא ישמש במלת אשר, "נפש כי תקריב קרבן", התולדה שהיא סולת יהיה קרבנו, הוא ענין אחר חוץ מהנושא, אבל "איש אשר ישחט שור או כשב וגו' ונכרת", התולדה חוזרת לגוף הנושא, ולכן באה מלת הצירוף לא מלת התנאי... (שם יב ב)

אשר יהיה בו מום - כבר התבאר שבכל מקום שבא שימוש מלת כי, כמו בזיבה ובנגעים, מציין מלת התנאי מכאן ולהבא, וממעט לפני הדיבור, אבל מלת אשר מציין הקנין הנמצא בעצם, ואף שהיה בו מום קודם מתן תורה או קודם שנעשה בן י"ג... (שם כא יז)

מלת אשר הבאה תחת מלת אם, מורה שרוצה שצד זה יתקיים, כמו "את הברכה אשר תשמעו"... ומלת אשר יש לה איזה שיתוף עם פועל אשר, "אשרי האיש", ואם "ישר", וכן אמרו "אשר שברת" יישר כחך ששברת...

מדרך הלשון שלא להכפיל מלת אשר רק אם מלת אשר השניה מגבילה את הראשונה, ובא בלא וי"ו, "אשר יגור בתוכם אשר יעלה עולה או זבח" (ויקרא י"ז ח') שמלת אשר השניה מגבילה את הראשונה.

כפל אשר - אם כשיבאו יחד מורה אם כבר יהיה זה יהיה זה, אם הוא מלת התנאי, ואשר הוא מלת ההגבלה, עד אשר יתקיים תנאי זה...

אשר מציין קנין הנמצא בהנושא, ואינו משקיף על עת והעונה מתי חל הקנין בעצם הנושא, ומלת כי מציינת פעולה העתידה, ולכן בכל מקום שירצה לבאר שהדבר אינו נוהג רק מכאן ואילך יתפוס מלת כי תחת אשר... (הכרמל)