אשר   בן יעקב

(ראה גם: יעקב-ובניו, שבטים)

ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות, ותקרא את שמו אשר. (בראשית ל יג)

מאשר שמנה לחמו, והוא יתן מעדני מלך. (שם מט כ)

ולאשר אמר ברוך מבנים אשר, יהי רצוי אחיו וטבל בשמן רגלו. (דברים לג כד)

גלעד בעבר הירדן שכן ודן למה יגור אניות, אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון. (שופטים ה יז)

בני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחותם... כל אלה בני אשר ראשי בית האבות ברורים גבורי חילים ראשי הנשיאים, והתיחשם בצבא במלחמה מספרם אנשים עשרים וששה אלף. (דה"א ז ל)

זהר:

פתח ואמר, אשר ישב לחוף ימים, למה ישב שם, אלא מי שיושב בשפת הים, (ביסוד המלכות שנקראת ים), משתמש במעדני עולם, (דהיינו המוחין הנמשכים מעדן), וכאן, אשר, הוא פתו העליון של צדיק, (שהוא יסוד), כשמתברך להריק ברכות בעולם, ופתח הזה נודע תמיד לברכות העולם, ונקרא אשר, וזהו עמוד מאלו שהעולם עומד עליהם... (ויחי תקמב, ועיין שם עוד)

...תא חזי, מה שנפגם בגד נשלם באשר, זה שאמר מאשר שמנה לחמו, והוא יתן מעדני מלך, עתה משלים הנ' את הד'... (שם תשכט, ועיין שם עוד)

תא חזי, אשר מצוין למעלה (בבינה כנ"ל), וצוין למטה בתקוני כלה, (שהוא הנוקבא)... (שם תשנז, ועיין שם עוד)

ספרי:

ולאשר אמר, למה נאמר, לפי שנאמר ומקצה אחיו, וזה אחד מהם. ברוך מבנים אשר, אין לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר, יהי רצוי אחיו, שהיה מתרצה לאחיו בשמן אנפיקין ובקיפלאות, והן מרצים לו בתבואה. דבר אחר יהי רצוי אחיו, כשעשה ראובן אותו מעשה הלך אשר וסיפר לאחיו, ונזפו בו, ואמרו לו כך אחינו אתה מדבר באחינו הגדול. וכשהודה ראובן על מעשיו נתרצו לו אחיו, לכך נאמר יהי רצוי אחיו. דבר אחר יהי רצוי אחיו, כשהיו ישראל מתייחסים זה אומר שלי הוא לויה, וזה אומר שלי הוא לויה, אם מראובן הכתוב מייחס שלי הוא לויה, ואם ממני הכתוב מייחס שלי הוא לויה, ריצה את אחיו באותה שעה, לכך נאמר יהי רצוי אחיו. דבר אחר יהי רצוי אחיו אין בכל הארצות שמשמטת שביעית כארצו של אשר, וטובל בשמן רגלו, שארצו של אשר מושכת שמן כמעיין... ברזל ונחשת מנעליך, שארצו של אשר היא היתה מנעלה של ארץ ישראל... (ברכה שנה)

מדרש רבה:

ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות, לומר אשרי מי שזכה לכך. א"ר לוי לא לן אשר באכסניא מימיו, ירש אשר גבהי פלטריות מה שלא ירש יהודה ארצות, הדא הוא דכתיב (דה"א ז') ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחותם, הוא אבי ברזות, רבי לוי ור' סימון, ר' לוי אמר שהיו בנותיהם נאים והיו נשואות לכהנים שנמשחו בשמן המשחה שמן זית, ר' סימון אמר שהיו נשואות למלכים שנמשחו בשמן זית. (בראשית עא יג)

מאשר שמנה לחמו, שארצו שמנה, שלחמו שמן, שהוא מעמיד בגדי שמונה, והוא יתן מעדני מלך, כפליות ואנפקיטן. (שם צח כב)

מאשר שמנה לחמו, שבנותיו נאות, שנאמר (בראשית ל') כי אשרוני בנות, וכן הוא אומר יהי רצוי אחיו בבנותיו. והוא יתן מעדני מלך, שבנותיו ראויות למלכות, שנאמר (ש"ב א') המלבישכן שני עם עדנים. (שם צט יג)

ביום עשתי עשר יום וגו', מה ראה נשיא אשר להקריב אחר נשיא דן, לפי שדן נקרא שמו על שם דין, ואשר נקרא שמו על שם אישורו, לפיכך צוה הקב"ה להקריב אשר אחד דן, שצריך הדיין לאשר דינו... ואשר נקרא שמו לשם גאולתן של ישראל, כמד"ת (מלאכי ג') ואשרו אתכם כל הגוים כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר ה' צב-אות... (במדבר יד כב)

מדרש אגדה:

לאשר פגעיאל בן עכרן, לפי שאשר נתברך בבנות, שהיו בנותיו נאות וראויות למלוכה, לכך נתנבאת אמו עליו, שנאמר כי אשרוני בנות, ולכך בירכו משה יהי רצוי אחיו וגו', שאם היה לו קטטה עם אחד מן השבטים, היו נושאים השבטים מבנותיו ומרצים הכעס שהיה להם עליו, ועל זה אמר וכימיך דבאך, ומתרגמינן וכימי עולמיך תוקפך, ללמדך כי הזקנה של שבט אשר היתה נאה וחזקה כנערה של שאר שבטים. והיו נשואות למלכים והיו מתפייסים להם, כדכתיב מאשר שמנה לחמו, אין לחמו אלא אשה, שנאמר (בראשית ל"ט) כי אם הלחם אשר הוא אוכל, והיו בנותיו נשואות למלכים, ואם היה כעס למלכים עליהם היו מתרצים בשביל בנותיהם, לכך נאמר פגעיאל בן עכרן, שכל מי שהיה עכור שהוא חייב מיתה למלך, כמו שנאמר יעכרך ה' וגו' (יהושע ז'), היתה בתו מבקשת עליו רחמים לפני המלך ומוחל לו, ואין פגעיאל אלא לשון בקשה ותפלה, שנאמר ויפגע במקום... (במדבר יג)

לקח טוב:

מאשר שמנה לחמו, שהיו מספיקין שמן המשחה, שהכרמל בחלק אשר היה, ולכן כתוב מאשר ולא כל אשר. והוא יתן מעדני מלך, שהרי בגבול נחלתו היה אלימלך, על שם מעדני מלך, דכתיב ויצא הגורל החמישי למטה בני אשר. (בראשית מט כ)

ילקוט ראובני:

ברוך מבנים אשר וגו', אמרו על בנותיו של אשר שהזקינה כבתולה ובתולה אין לה דמים, שנאמר ברזל ונחשת מנעליך וכימיך דבאך. (ברכה)

תרגום יונתן:

באשרי - ...והיכדין עתידין בנוי לשבחא קדם ה' על טב פירי ארעהום. (בראשית ל יג)

והוא יתן מעדני מלך - בושמין ועקרי סמנין. (שם מט כ)

יהי רצוי אחיו - ומספק להון מזוני בשני שמטתא. (דברים לג כד)

ברזל ונחושת מנעליך - ברורין הינון שבטא דאשר היך פרזלא וחסימין היך נחשא רגליהון לטיילא על שיני כיפיא. (שם שם כה)

רש"י:

שמנה לחמו - מאכל הבא מאשר יהא שמן, שיהיו זיתים מרובים בחלקו ומושך שמן כמעין. וכן ברכו משה. (בראשית מט כ)

ברוך מבנים - בספרי אין לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר, ואיני יודע כיצד... (דברים לג כד)

אבן עזרא:

ברזל ונחושת מנעליך - כי בחלקו יהיו הרי ברזל ונחשת. וכימיך - ...תוקף יהיה לך כל ימיך. (שם שם כה)

רמב"ן:

ברוך מבנים - לרש"י בבנים, ולרז"ל נתכווין לפרש שיהיה מבורך בבנים רבים שיוליד... ואולי הוא ממה שכתוב בדברי הימים כל אלה בני אשר ברורים גבורי חיל ועוד, ולא נאמר בשאר השבטים כשבח הזה. ובפשט שיהיה מבורך מכל מפי כל בני יעקב, כי ארצו שמנה, ומשם יבואו כל מעדני מלך לכל השבטים, ויאמרו תמיד יברך ה' הארץ הזאת שתוציא הפרות האלה... (שם שם כד)

ברזל ונחשת - היה אשר בסוף ארץ ישראל ואם כן ארצו מנעול ארץ ישראל, ולכך אמר שיהיו לו דלתות מנחושת ובריחי ברזל, וכל הארץ נעולה בהם, או רמז שה' ישמר כל הארץ, או שלא יבאו זרים לשלל השמן... (שם שם כה)

רד"ק:

מאשר - במ"ם, נראה כי על מקצת ארצו אמר שתהיה שמנה, ולחמו היא ארצו... מעדני מלך - לפי שארצו תהיה שמנה ישלח מפירותיה למלכים להתעדן. (בראשית מט כ)

בעל הטורים:

ברוך מבנים - שנדוהו השבטים, כי סרח ידעה בנבואה ממכירת יוסף, וחשבו שהוא גילה לה, והתיר משה הנדוי. (דברים לג כד)

אברבנאל:

ברוך מבנים - אם הוא מ"ם היתרון רוצה לומר יותר מכל בנים, ובכל זאת לא יקנאו בו, כי יהיה רצוי אחיו, וברכתו שמן וברזל, וזקניו חזקים. או הוא מ"ם הסבה, הוא מבורך מסבת ריבוי בניו, ויהיו לו עובדים רבים בשדה, וישב בארצו עד הגלות הכוללת בגבורה ובחוזק, או יהיה מהולל מאחיו, כי הוא עשיר ונדיב. (שם)

ספורנו:

יהי רצוי אחיו - שבדרך כלל מקנאים בעשיר, אבל הוא נותן להם שמן בזול. (שם)

אלשיך:

ושם בת אשר סרח - כי בשבט אשר היה מקום להרהר, כי בנותיו יפיפיות, והיופי גורם הרהור זמה לאנשים, ומשוה שאר בנותיו אל סרח שאמרה "אנכי שלומי אמוני ישראל". (במדבר כו מו)

כלי יקר:

שמנה לחמו - לפי שהיה מספיק שמן לבית המקדש, וידוע שכל השפע בא לעולם מהמקדש, על כן אמר שמאשר לחמו של ישראל שמנה... (בראשית מט כ)

ברוך מבנים - שבלידתו כתיב כי אשרוני בנות, הוסיף שגם מבנים יהיה ברוך ומאושר. ועל ידי השמן יהיה חזק, רמז למה שאמרו ז"ל שמן שסכת לי אמי בילדותי הוא שעמד לי בזקנותי. (דברים לג כד)

אור החיים:

מאשר - אולי יכון לומר כי השגה זו מאמצעיתו השיג, ואומר מאשר, פירוש מצדו או מצד זכותו או מצד השתדלותו. (בראשית מט כ)

מלבי"ם:

שם אושר בא תמיד על אושר הנפש, המצליח הוא גם בעניני העולם הזה בשלמות הגוף והקנין, והמאושר הוא בענינים הנפשיים בלבד... (הכרמל)

העמק דבר:

מעדני מלך - שמן שעוד לא הגיע לשליש, הנקרא בגמרא שבת שמן סתכת, המעדן הבשר, ומסתמא הגיע זה השמן גם לתפנוקים אחרים, ולא היה חושש כי היו לו זיתים הרבה. (שם)

פרי צדיק:

...ואמר זה בשבט אשר, על דרך ששמעתי מרה"ק זצוק"ל שאמר דעמוס שהיה משבט אשר שהיה מתקוע, אמר פרשת הלא כבני כושיים, שהוא מיוסד על צעקת בני הנעורים שהפוגם נקרא מכוער וכושי, שהוא היפך מבחינת יוסף שנקרא יפה תואר ויפה מראה. והוא מפני שבשבט זה מצוי יותר הפגם עכ"ד. ועניינו שלשבט זה ניתן הכח ביותר לתקן פגם וקלקול הנחש שהיה שורשו באכילה, ואחר כך נסתעף שבא על חוה והטיל בה זוהמא, שמזה נסתעף קלקול הק"ל שנה... וכן בשבט הזה ניתן הכח ביותר לתקן שורש הקלקול של הנחש שהיה באכילה, ואמר מאשר שמנה לחמו, דשמן מרמז לחכמה, וכמו שאמרו תקוע מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהם (מנחות פ"ה)... (ויחי יג)