אשר

תרגום:

תאשר - תיטן. (משלי ד יד)

רש"י:

אשרו - החזיקו הגזול. (ישעיה א יז)

תאשר - תדרוך, וכן ידין לאשורו. (משלי ד יד)

יאשרוהו - לשון פעם, כמו יאזרוהו אחזה רגלי. (שם שם טו)

אבן עזרא:

אשרו חמוץ - ישרו. (ישעיה א יז)

מאירי:

תאשר - תצעד, ויש מפרשים אל תשבח גם כשיזדמן לך במקרה. (משלי ד יד)