אתה

זהר:

יהודה אתה יודוך אחיך, היינו שאנו אומרים ברוך אתה, הוא ברוך, (כשהיסוד דז"א משפיע חסדים למלכות נקרא הוא ברוך והיא אתה, והמלכות נקראת אתה)... (משפטים קפו, ועיין שם עוד)

ואתה תצוה וגו' ואתה הקרב וגו' אמר רבי חייא, מה השינוי שבכאן מבכל המקומות שכתוב ואתה... אלא הכל הוא בסוד עליון, כדי לכלול עמו השכינה, (כי השכינה נקראת אתה, וכשכתוב ואתה היינו לכלול עמו השכינה בהצווי והדבור וכו')... (תצוה א, ועיין שם עוד ופקודי תשצח)

אתה, (שבברכה), היא המתחלת אחר כך להתגלות, כי ברוך זה הוא סתום (שהם חכמה ובינה שאינם מושגים לתחתונים), ומשום שנקרא בדרך סתום ברוך, להיות מקור עליון שאינו מתגלה, (אבל המלה) אתה היא המתחלת להתגלות לחוץ, ומשום זה נקרא אתה, (שהוא לשון נוכח, המגולה), ומי הוא זה, זה סוד הימין... (עקב יא, ועיין שם עוד)

לקח טוב:

טוביה בר רבי אליעזר אמר, למה לא נאמר אתה, לפי שלשון אתה לשון אהבה, כענין שנאמר, (נחמיה ט') אתה הוא ה' האלקים אשר בחרת באברם, אתה לשון רחמנות, שנאמר, (תהלים ק"ב) אתה תקום תרחם ציון, אתה לשון קדושה, שנאמר (שם כ"ב) ואתה קדוש, אתה לשון פלאות, שנאמר (שם ע"ז) אתה הא-ל עושה פלא, אתה לשון גדולה, שנאמר (דברים ג') אתה החלות להראות את עבדך את גדלך. (בהעלותך)

הרקאנטי:

...כי מלת אתה רמז לשכינה, ומצאתי לו עוד רמז בספר הזוהר, שאמרו שם כללא דכלא זעיר אנפין אקרי אתה, עתיקא קדישא איקרי הוא, אמנם מצאתי לקצת חכמי הקבלה שאמרו שמלת אתה רומזת לחכמת אלקים, ואני לכנסת ישראל... (בראשית)

תניא:

...אלא צריך להיות כח הפועל בנפעל תמיד להחיותו ולקיימו, והן הן בחינת אותיות הדבור מעשרה מאמרות שבהם נבראו, ועל זה נאמר ואתה מחיה את כולם, אל תקרי מחיה אלא מהוה, דהיינו יש מאין, ואתה הן בחינת האותיות מאל"ף ועד תי"ו, והה"א היא ה' מוצאות הפה מקור האותיות, ואף שאין לו דמות הגוף הרי מקרא מלא דבר הכתוב, וידבר ה', ויאמר ה', והיא בחינת התגלות הכ"ב אותיות עליונות לנביאים ומתלבשות בשכלם והשגתם במראה הנבואה וגם במחשבתם ודיבורם... (שער היחוד והאמונה פרק ב)

ר' צדוק:

...והגם שמעלת אני פחותה מאתה, שהרי זו מצומצמת כפי השגת לבו ומוחו מה שאינו כן תואר אתה אין לו גבול, כטעם נחלת יעקב נחלה בלי מצרים, רק מכל מקום בסדר השגת אדם הוא להיפך... (חלק ג דובר צדק עמוד קלד, וראה עוד ערך אני)