אתי הגתי

ויאמר המלך אל אתי הגתי למה תלך גם אתה אתנו, שוב ושב עם המלך כי נכרי אתה וגם גלה אתה. תמול בואך והיום אניעך עמנו ללכת ואני הולך על אשר אני הולך, שוב והשב את אחיך עמך חסד ואמת... (ש"ב טו יט)

רש"י:

כי נכרי אתה - ולא תמצא מרחמים בבריחתך, או תחזור למקומך. (ש"ב טו יח)

רד"ק:

וישאם - דרשו רז"ל בדברי הימים כתוב וישרפום וכאן וישאום? שהתחילו לשרפם, ובאמצע בא אליהם אתי הגתי ממחנה פלשתים ובטלם, ולקחום. (שם ה כא)

עטרם מלכם - ...ותימה לומר שאתי הגתי היה כל השנים עם דוד ולא התגייר. (שם יב כט)

הגתים - אמרו שהיו גתים, וכן אתי ראשם. (שם טו יח)

אברבנאל:

כי נכרי אתה - היה יהודי מגת, ובא מקרוב אל המלך, כך שאבשלום לא יחשוד בו. (שם)