אתנן

(ראה גם: זונה, זנות)

לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה' אלקיך לכל נדר, כי תועבת ה' אלקיך גם שניהם. (דברים כג יט)

ספרי:

לא תביא אתנן זונה, אין לי אלא אתנן זונה, אתנן כל העריות מניין, תלמוד לומר אתנן מכל מקום, ואיזו אתנן זונה, זה אומר לזונה הילך שה בשכרך, אפילו מאה כולם אסורים... (תצא קסא)

תלמוד בבלי:

...ותניא אתנן כלב ומחיר זונה מותרין, שנאמר גם שניהם, שנים ולא ארבעה... (סוטה כו ב)

...אתנן אסרה תורה ואפילו בא על אמו, ואי תבעה ליה קמן בדינא מי אמרינן ליה קום הב לה אתנן, אלא אף על גב דכי קא תבעה ליה בדינא לא אמרינן ליה זיל הב לה, כיון דכי יהיב לה הוי אתנן... (בבא קמא ע ב)

...דאמר אביי זונה כותית אתננה אסור, וכהן הבא עליה אינו לוקה משום לא יחלל זרעו, זונה ישראלית אתננה מותר, וכהן הבא עליה לוקה משום לא יחלל זרעו. זונה כותית אתננה אסור, גמר תועבה תועבה מעריות, מה עריות דלא תפסי בהו קדושי, אף זונה בהך דלא תפסי בה קדושי... (בכורות נו ב)

...אמר לו, רבי שמא מינות בא לידך והנאך ועליו נתפסת, אמר לו, עקיבא הזכרתני, פעם אחת הייתי מהלך בשוק העליון של ציפורי ומצאתי אחד ויעקב איש כפר סכניא שמו, אמר לי כתוב בתורתכם לא תביא אתנן זונה וגו', מהו לעשות הימנו בית הכסא לכהן גדול, ולא אמרתי לו כלום, אמר לי כך לימדני, כי מאתנן זונה קבצה ועד אתנן זונה ישובו, ממקום הטנופת באו למקום הטנופת ילכו, והנאני הדבר... (ע"ז טז ב)

תנו רבנן נתן לה ולא בא עליה, בא עליה ולא נתן לה, אתננה מותר... אלא הכי קתני, נתן לה ואחר כך בא עליה, בא עליה ואחר נתן לה אתננה מותר. וליחול עליה אתנן למפרע, (הואיל ובשעת ביאה עדיין הטלה קיים, רש"י), אמר רבי אלעזר שקדמה והקריבתו... (תמורה כט א, וראה שם עוד)

תרגום יונתן:

אתנה - יקר. (הושע ב יד)

רש"י:

אתנן זונה - נתן לה טלה באתננה פסול להקרבה. גם שניהם - לרבות שנוייהם, כגון חטים ועשאן סולת. (דברים כג יט)

אבן עזרא:

אתנן - מלשון מתן, האל"ף נוספת והנו"ן כפולה. (שם)

רמב"ן:

אתנן - שתחשוב לעשות בו מצות... גם שניהם - רש"י כדברי בית שמאי, אלא למעט וולדות ושינוייהם, וגם כי הם תמימים, אבל תלויים בתועבה גדולה. (שם)

משנה תורה:

נשא אחת מחייבי לאוין, כל שיתן לה מחמת בעילה הרי זה אתנן ואסור. והזכור אתננו אסור, נתנה האשה אתנן לבועל הרי זה מותר משום אתנן...

פסק עם הזונה לתת לה טלה אחד ונתן לה הרבה, כולן אתנן ואסורים למזבח... אין אסור משום אתנן ומחיר אלא גופן, לפיכך אינו חל אלא על דבר ראוי ליקרב על גבי מזבח, נתן לה מעות ולקחה בהן קרבן, הרי זה כשר, נתן לה חטים ועשתן סולת הרי אלו כשרים, שכבר נשתנו. נתן לה בהמת קדשים באתננה לא נאסרה למזבח, שכבר זכה בהן גבוה משעה שהקדישן... (איסורי מזבח פרק ד ט והלאה)

הרקאנטי:

וטעם לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב, הטעם לשני דברים אלו כבר ידעת, כי הקרבנות באין לרצון השם הנכבד והמקדש מכון לשכינה... לכן לא יובאו בו אתנן הזונה אשר רגליה יורדות מות ברוח הטומאה, וגם מחיר הכלב אשר הוא מצד הנפש האוכלת... וזהו אומרו כי תועבת ה' גם שניהם... (תצא)

מלבי"ם:

אתנן - על שכיבה אחת, ונדה הוא שכר מאהב קבוע. (יחזקאל טז ל)

העמק דבר:

לכפר על נפשותינו - לכלי שרת, והיות ופסולם לגבי מזבח כאתנן, באשר גורמים הרהור, הוצרכו להסכמת משה. בזזו איש לו - ואם כן הרהרו בשעת ההסרה, ונפסלו כאתנן, אבל השרים לא הסירו בעצמם, כי אם קבלום כחלקם בשלל. (במדבר לא נ ונג)