באר   לחי   רואי   

(ראה גם: הגר, ישמעאל)

זהר:

וישב יצחק עם באר לחי רואי, מהו לחי רואי, אלא שנתחבר עם השכינה, דהיינו כתרגומו, בירא דמלאך קיימא אתחזי עלה, שהוא באר, (דהיינו השכינה), שמלאך הבית, (שהוא היסוד), נראה עליה, ועל כן ברכו...

אמר ר' יהודה ביאור של באר לחי רואי שאמרת הוא יפה, אבל במלה עצמה נשמע זה, (כלומר שיש להבין ביאורך מתוך פירוש המלות עצמן)... באר זה השכינה, לחי זה חי העולמים, דהיינו צדיק, (שהוא יסוד) חי העולמים ואין להפריד אותם, הוא חי בשני עולמים, חי למעלה, שהוא עולם העליון, (דהיינו בינה), חי אצל עולם התחתון, (שהוא מלכות), ועולם התחתון מתקיים ומאיר מכחו. (תולדות ח, ועיין שם עוד)

תרגום אונקלוס:

באר לחי רואי - דמלאך קיימא אתחזי עלה. (בראשית טז יד)

אבן עזרא:

באר לחי - כאשר יהיה חי לשנה הבאה, כמו "כה לחי", כי בכל שנה חוגגים הישמעאלים אל הבאר הזאת, באר זמום. (שם)

רמב"ן:

מבא באר לחי רואי - שב משם, או שהלך לשם להתפלל כי שם נראה המלאך, והוא גר בקרבתו. ולתרגום אונקלוס הוא באר שבע, ואם כן הוא אשל אברהם... (שם כד סב)

הכתב והקבלה:

באר לחי רואי - באר לחי במרכא טפחא, ומלת רואי לבדה, וזה יוכיח שפירושו באר לחי של רואי, והמכוון בו באר ההצלחה של רואי, לחי לשון הצלחה, כמאמר לשון חכמים, אי שויה לך אלפא זוזי לחי... (שם טז יד)

רש"ר הירש:

באר לחי רואי - הבאר הזאת היא בפתח המדבר הנורא והשמם, מטבעה היא מקום אסיפה לעם נוודים, ובמאורע הזה שאירע להגר היא הפכה למזכרת נצח לעם הזה, וכל תרומתם לאנושות קשורה לבאר הזאת. הגר אמם הכירה כאן, שהא-ל הוא מוחלט בזמן, ועוד הוא הפך את ראי לרואי, הוה אומר את הביטוי הכללי של השגחה כללית, לביטוי של השגחה פרטית-רואה אותי... שני אלה ניתנו לעם הערבי מידי אמם ומידי אביהם, וכל ההוגים והפילוסופים הערביים עמלו בפיתוחם למען האנושות... (שם)