בגדי   כהונה   כתונת   

(ראה גם: בגדי כהונה-כללי)

זהר:

תא חזי, הכתנות של כולם, (של אהרן ובניו), נעשו בסוד הקדש, (ואף על פי שלא נזכר בהן מדה), כי הכל היה בסוד שש, (שהוא חסד הכולל ששה קצוות חג"ת נה"י כנ"ל), וכמעשה של שש, (דהיינו בששה חוטים שה"ס חג"ת נה"י דז"א), ומתקיים בשש, וכל התקונים (שבמשכן היו) להתלבש ולהתתקן בהם שש, (שהם חג"ת נה"י דז"א), וסוד שש, (שה"ס חסד). (פקודי רנט)

מדרש הגדול:

ושבצת הכתונת שש, מלמד שהיא נעשית משובצת בתים בתים כדרך שאורגין הבגדים הקשים, ובית יד שלו נארג בפני עצמו ומחברין אותו עם גוף הכתנת בתפירה, דתנו רבנן ואת בגדי השרד, ר' שמעון בן לקיש אומר אלו מעשה מחט, והא בגדי כהונה אין עושין אותן מעשה מחט אלא מעשה אורג, אביי אמר לא נצרכה אלא לבית יד שלהן, כדתניא בית יד שלבגדי כהונה נארגת בפני עצמה ונדבקת עם הבגד ומגעת עד פסת היד, ורחבה כרוחב היד, ואורך הכתנת עד למעלה מן העקב. (שמות כח לט)

אבן עזרא:

אמר על כתונת אהרן לבדה תשבץ, שהתשבץ הוא לכבודו, ולר' סעדיה הוא כצורת המטבע, מרובע בתוך עגול. (שמות כח לז)

רמב"ן:

ויעשו את הכתנות שש מעשה אורג לאהרן ולבניו - נראה מכאן שהיו הכתנות שוות באב ובבנים, אף על פי שאמר באהרן "ושבצת הכתנת שש", ובבניו אמר סתם "תעשה כתנות", כי הכוונה תעשה כתנות כמו הנזכרת... (שם לט כז)

משנה תורה:

הכתונת בין של כהן גדול בין של כהן הדיוט משבצת היתה, שהיא בתים בתים באריגתה כמו בית הכוסות, כדרך שעושים האורגים בבגדים הקשים, ובית יד שלה נארג בפני עצמו ומחברים אותו בתפירה. אורך הכתונת עד למעלה מן העקב, ואורך בית יד שלה עד פס ידו, ורוחבו כרוחב היד. (כלי המקדש פרק ח טז)

עקדה:

הכתונת מכפרת על שפיכות דמים, שכן דרך הרוצחים ללבש כתונת קלה שיוכלו לרדוף מהר, והכתונת הפך זו מגיעה על העקב, והלובש אותה פסיעותיו מתקצרות. (שם כח א)

מלבי"ם:

המלבושים יורו על המדות בם יתלבשו נפשות הכהנים, המלבושים הראשונים לנפש מצד הבהמיות הם התאוה והכעס, ונגדם באו מכנסים וכתונת... (שם)

רש"ר הירש:

כתונת תשבץ מכסה את הגוף העליון עד העקבים, זאת אומרת את כל הטבע האנימלי שבאדם, המשבצות הן ככלי לקבל מלוי כלשהו, הצמחי שבאדם עומד בסימן של סור מרע, האנימלי שבו הוא כלי קבול לדברים יותר גבוהים, לכן הכתונת היא גם לבוש התמיד... (שם שם מ)